Prostorski izvedbeni akti Center

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 78/2010) in spremembe.

108. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti MOL:

1. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87 in 15/89, ter Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03 in 123/04) – za območje MOL

2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00 in 57/08 – obvezna razlaga)

3. Odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BS1/5 v KS Koroških partizanov (Uradni list SRS, št. 26/87)

4. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS5/2 (Uradni list SRS, št. 24/81, 36/81, 31/84 in 11/85)

5. Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BO1/1 Lesnina (Uradni list RS, št. 30/90)

6. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BP1/1 Instalacije, BP1/2-1 in BP1/2-2 Ljubljanske mlekarne (Uradni list RS, št. 41/99)

7. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BP4/2 – proizvodne, servisne in skladiščne površine ob Kamniški progi (Uradni list SRS, št. 5/70 in 20/74)

8. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad – vzhod (Uradni list SRS, št. 27/87 in 15/89, ter Uradni list RS, št. 27/92)

9. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za ureditveno območje BI2/1 – ZRMK in Geološki zavod (Uradni list SRS, št. 11/88)

10. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BO2/3 Topniška vojašnica (Uradni list RS, št. 62/93)

11. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja urejanja BS2/5 Nove Stožice (Uradni list RS, št. 37/00)

12. Odlok o spremembah zazidalnega načrta za ureditveno območje BO2/4 – Smelt (Uradni list RS, št. 2/92)

13. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS2/1 – Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR2/1 – Navje (Uradni list SRS, št. 11/87, in Uradni list RS, št. 19/00)

14. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B3 Savsko naselje (Uradni list SRS, št. 27/87 in15/89, ter Uradni list RS, št. 27/92 in 63/99)

15. Odlok o sprejetju druge novelacije zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS2/2 – Rapova jama (Uradni list SRS, št. 32/83)

16. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za južni del ureditvenega območja BI3/2 ob Vojkovi ulici (Uradni list SRS, št. 31/87)

17. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BS3/2 – Rapova jama (Uradni list SRS, št. 29/89)

18. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice – Tomačevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in 15/89, ter Uradni list RS, št. 27/92, 49/95 in 63/99)

19. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta BS7 – Bežigrad (Glasnik, št. 2/68)

20. Odlok o spremembi IV. faze zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS7 Bežigrad – za gradnjo doma starejših občanov (Uradni list SRS, št. 43/73)

21. Odlok o spremembi IV.faze zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS7 – Bežigrad (Uradni list SRS, št. 13/74)

22. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS7 Bežigrad (Uradni list SRS, št. 22/75)

23. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS7 – Bežigrad (Uradni list SRS, št. 30/78)

24. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta na območje zazidalnih otokov BS106/1 in BS106/2 – Mala vas (Uradni list SRS, št. 13/82)

25. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS4/2 Stožice in BK4/2 kmetijske površine (Uradni list RS, št. 5/94, 11/94, 34/96)

26. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje – Kleče (Uradni list SRS, št. 27/87 in 15/89, in Uradni list RS, št. 27/92 in 63/99)

27. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče – Nadgorica (Uradni list SRS, št. 27/87 in 15/89, ter Uradni list RS, št. 27/92, 27/95, 34/96 in 63/99)

28. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BS6/2 Stare Črnuče, BS6/3-1, -2 Gmajna, BS6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS6/5 Podboršt in BR6/1 (Uradni list RS, št. 52/97 in 87/99)

29. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP6/3 Opekarna Črnuče (Uradni list RS, št. 66/93)

30. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zahodni del zazidalnega otoka BP8 – Črnuče (Uradni list SRS, št. 9/77)

31. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BP10 – Brod (Uradni list SRS, št. 3/85)

32. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica – Šentjakob (Uradni list SRS, št. 27/87 in 15/89, ter Uradni list RS, št. 27/92, 27/95 in 63/99)

33. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07 – obvezna razlaga, 57/08 – obvezna razlaga, 98/08 – obvezna razlaga in 110/08)

34. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO1/27 Šumi (Uradni list RS, št. 24/96)

35. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO1/36 NUK II (Uradni list RS, št. 49/92, 28/93)

36. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 – Ožje mestno središče (Uradni list RS, št. 49/95 in 57/00)

37. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO2/4 Hotel Lev (Uradni list RS, št. 11/92)

38. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja CR3/1 (del) Tivoli in CR3/2 Tivolski grad (Uradni list RS, št. 47/92)

39. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje CR3/3 Kopališče Ilirija (Uradni list RS, št. 22/98)

40. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI5/6 Rog (Uradni list RS, št. 22/98)

41. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO5/2 Plinarna, CO5/3 Zdravstveni dom in CO5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova) (Uradni list RS, št. 72/98 in 41/02)

42. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Starega Vodmata (Uradni list RS, št. 11/06)

43. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) (Uradni list RS, št. 74/99 in 55/03)

44. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI6/15 Pediatrična klinika, CI6/16 Univerzitetni KC, CR6/17 park ob Zaloški in CR6/18 Pletenina (Uradni list RS, št. 52/97, 98/99 in 98/08 obvezna razlaga)

45. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI7/21 Roška kasarna, CO7/23 Klavnica, CV8 in CR8/1 Gruberjev prekop – del (Uradni list RS, št. 77/02)

46. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS7/8 Nove Poljane (Uradni list RS, št. 2/94 in 98/99)

47. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorske celote C9 Grad (Uradni list RS, št. 34/96 in 44/09 – obvezna razlaga)

48. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja CT46 – Roška cesta v Ljubljani – prva etapa (Uradni list RS, št. 13/90)

49. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama – Nove Jarše (Uradni list SRS, št. 3/88, in Uradni list RS, št. 2/91, 56/92, 40/97 in 63/99)

50. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM1/2 – Kolinska (Uradni list RS, št. 9/90)

51. Odlok o sprejetju regulacijsko zazidalnih načrtov za območja zazidalnih otokov industrijske cone in servisne cone v Mostah – MM2/1, MM2/2, MM4, MP1/1, MP1/2, MP2 in MP3 (Glasnik, št. 10/69)

52. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP1/2 Javna skladišča (Uradni list RS, št. 49/95, 66/95 in 72/08)

53. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana (Uradni list SRS, št. 23/89, in Uradni list RS, št. 56/92 in 29/06)

54. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M2 Moste – Kodeljevo (Uradni list SRS, št. 3/88, in Uradni list RS, št. 56/92)

55. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M3 Šmartno – Sneberje (Uradni list SRS, št. 3/88, in Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99)

56. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP4/1 Letališče (Uradni list RS, št. 70/95, 13/99, 76/01-odločba US in 100/07)

57. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M5 Selo – Nove Fužine (Uradni list SRS, št. 3/88, in Uradni list RS, št. 56/92, 24/97 in 63/99)

58. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM5/1 Toplarna (Uradni list RS, št. 26/99)

59. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS5/1 Selo in MS5/2 Nove Fužine – zahodni del (Uradni list RS, št. 27/95)

60. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS5/2 Nove Fužine – del (Uradni list RS, št. 49/95 in 24/99)

61. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M6 Štepanjsko naselje – Hrušica – Bizovik (Uradni list SRS, št. 3/88, in Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99)

62. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS6/1 Štepanjsko naselje, MS6/2 Štepanja vas, MS6/3 Zgornja Hrušica, MR6/1 Štepanja vas in MR6/2 Hrušica (Uradni list RS, št. 27/95 in 63/99)

63. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS6/8, MS6/9 in MR6/4 Bizovik (Uradni list RS, št. 51/92 in 10/93)

64. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M7 Zadobrova – Novo Polje – Zalog (Uradni list SRS, št. 3/88, in Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99)

65. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja MP7/1 Zalog (Uradni list SRS, št. 23/88)

66. Odlok o novelaciji zazidalnega načrta MS10 – Novo Polje (Uradni list SRS, št. 18/81)

67. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS7/6 Zalog in MS7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 1/93)

68. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje – Vevče – Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96, 63/99 in 54/04)

69. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS8/5 Zg. Kašelj (Uradni list RS, št. 27/95 in 109/09 – obvezna razlaga)

70. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M9 Zadvor – Sostro (Uradni list SRS, št. 3/88, in Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99)

71. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM9/1 Zadvor (Uradni list RS, št. 13/99)

72. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav (Uradni list RS, št. 70/95 in 63/99)

73. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 – Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89, in Uradni list RS, št. 24/91, 58/92, 5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04 in 28/05)

74. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP1/3 Viator (Uradni list RS, št. 49/96)

75. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja ŠR1/2-1 Bellevue – del in ŠR1/2-2 Tivoli (Uradni list RS, št. 76/00)

76. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS1/1-2 Stara Šiška (Uradni list RS, št. 70/95 in 67/05 – odločba US)

77. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnih otokov ŠS4/3, ŠI1, ŠS5/1, ŠS5/2 in ŠS5/3 (Uradni list SRS, št. 1/78)

78. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š2 – Litostroj (Uradni list SRS, št. 17/88, in Uradni list RS, št. 58/92)

79. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 17/97, 37/98, 63/99, 44/02 in 56/05)

80. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS3/4 (ŠS12/2a) – severni del in ŠO3/1 – del (ŠO12) Podutik (Uradni list SRS, št. 30/87)

81. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS12 – Podutik, I. faza (za dele zazidalnih otokov 3a, 4a, 3c, 4c, 5c in 6c) (Uradni list SRS, št. 1/78, 28/79 in 18/88)

82. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalni otok ŠP7 – Pržanj (Uradni list SRS, št. 6/83)

83. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS3/4 Podutik, južni del (Uradni list SRS, št. 47/87)

84. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS3/5 Podutik-Južni del (Uradni list RS, št. 5/94)

85. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 – Dravlje (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 78/94, 22/98, 46/00, 85/02 – odločba US, 17/09 in 49/10 – obvezna razlaga)

86. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP4/1-2 Avtohiša (Uradni list RS, št. 71/94)

87. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del zazidalnega otoka ŠR9/1 Pržanj (Uradni list SRS, št. 38/83)

88. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnih otokov ŠS7/1, ŠS8/2, ŠS8/3 in del ŠS7/3 Dravlje (Uradni list SRS, št. 39/73) – določbe, ki se nanašajo na parcelacijo, in grafični list št. 12 – Parcelacijski načrt v delu, ki opredeljuje parcelacijo za že zgrajene objekte

89. Odlok o sprejetju novelacije zazidalnega načrta za zazidalni otok ŠS107/1 in ŠO4/2 – Šentvid (Uradni list SRS, št. 38/82)

90. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š5 – Stegne (Uradni list SRS, št. 20/89, in Uradni list RS, št. 58/92 in 63/99)

91. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 – Stanežiče – Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 70/95, 72/98, 63/99, 59/00, 98/00, 23/02-odločba US, 89/02, 70/03-dve odločbi US in 63/07)

92. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalni otok ŠP8 – IMP – SKIP in del ŠR15 – Gunclje (Uradni list SRS, št. 32/83)

93. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka ŠM2 – Vižmarje (Uradni list SRS, št. 51/72)

94. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka ŠM2 – Vižmarje (Uradni list SRS, št. 13/76)

95. Odlok o sprejetju programskega in tehničnega dela ZN za zazidalne otoke ŠS113/2 Dvor in ŠS115/2, 3, Stanežiče (Uradni list SRS, št. 30/81)

96. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS110/1, ŠS110/2, ŠS110/3 in ŠR18 – Vižmarje nad Klancem (Uradni list SRS, št. 19/83)

97. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS112/1, ŠS112/3 in ŠR19 Vižmarje – Brod (Uradni list SRS, št. 38/82)

98. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7 – Tacen – Šmartno (Uradni list RS, št. 58/92, 63/99 in 87/99)

99. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š8 – Gameljne (Uradni list SRS, št. 20/88, in Uradni list RS, št. 58/92, 24/97 in 63/99)

100. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS202/2a Zgornje Gameljne (Uradni list SRS, št. 19/79)

101. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88, ter Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01 in 85/02-odločba US)

102. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS1/6-2 London (Uradni list RS, št. 3/93)

103. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka RS103/2 – Vinterca (Glasnik, št. 21/69)

104. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88, ter Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02-odločba US, 89/02, 79/04, 98/08-obvezna razlaga in 54/09)

105. Odlok o sprejemu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja VI-6 Centralna tehnična knjižnica in II. faza gradbenega oddelka FAGG (Uradni list SRS, št. 1/81)

106. Odlok o sprejemu spremembe oziroma dopolnitve odloka o potrditvi zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS-2 Kolezija (Uradni list SRS, št. 16/76)

107. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI2/5 Institut Jožef Štefan (Uradni list SRS, št. 20/89)

108. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI2/6 Dijaški dom (Uradni list RS, št. 11/95)

109. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI2/8 – območje Muzeja ljudske revolucije Slovenije (Uradni list SRS, št. 28/86)

110. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za del območja urejanja VM2/1 Ob Tržaški cesti (Galeb – splošna obrtna zadruga Izola) (Uradni list SRS, št. 42/87)

111. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za del območja urejanja VM2/1 – Agrotehnika – Gruda in severni del VR2/7 (Uradni list SRS, št. 25/89)

112. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za del območja urejanja VP2/3 Koprska – Tovil (Uradni list SRS, št. 18/88)

113. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja VP2/3-2 Koprska ulica (Uradni list RS, št. 3/93)

114. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za del območja urejanja VP2/4 Koprska (Uradni list SRS, št. 42/87)

115. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VP3/3-Vič (Uradni list SRS, št. 17/78)

116. Odlok o ureditvenem načrtu za del območja urejanja VR2/7 – Slovenija avto (južno od Tržaške ceste do obstoječega ravninskega gozdička) (Uradni list RS, št. 28/91 in 13/92)

117. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del območja zazidalnega otoka VS-2 Kolezija (Uradni list SRS, št. 9/74)

118. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja VS2/7 Murgle – del (Uradni list RS, št. 60/99)

119. Odlok o potrditvi urbanistične dokumentacije – zazidalni načrt predela med Gerbičevo, Gregorinovo ulico in Gradaščico (Glasnik, št. 7/65)

120. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje urejanja VS2/11 Rakova Jelša (Uradni list SRS, št. 9/89)

121. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS2/12 Sibirija (Uradni list RS, št. 41/90)

122. Odlok o lokacijskem načrtu za severni odsek Kardeljeve ceste od križišča z Aškerčevo cesto do križišča s Cesto v Mestni log (Uradni list SRS, št. 28/86 in 30/86)

123. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR7/1-1, VR7/1-2in VR3/4 – Bokalce (Uradni list RS, št. 8/95 in 34/97)

124. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS5 Rožna dolina in del VS6 Vič (Uradni list SRS, št. 32/84)

125. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas (Uradni list SRS, št. 6/88, in Uradni list RS, št. 40/92 in 63/99)

126. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V6 Mestni log (Uradni list SRS, št. 6/88, in Uradni list RS, št. 40/92 in 63/99)

127. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VP6/1 (VP4) Plutal – MGS (Uradni list SRS, št. 40/84, 38/86 in 46/86)

128. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS6/1 – Dolgi most (Uradni list RS, št. 13/90)

129. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88, ter Uradni list RS, št. 40/92, 11/95, 63/99 in 64/05)

130. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka MM4 (MM4/1, MM4/2, MM4/3 in MM4/4) (Uradni list SRS, št. 6/79 in 18/81)

131. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO1/1 Trg Ajdovščina (Uradni list RS, št. 60/93 in 95/07 – obvezna razlaga)

132. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 1/7 Zg. Šiška del (Lek) (Uradni list RS, št. 49/96)

133. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta (Uradni list RS, št. 67/07 in 81/09)

134. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo Ljubljana v ureditvenem območju MM7/1 (Uradni list SRS, št. 27/87)

135. Odlok o spremembi lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo za območje urejanja MM7/1 Zalog – severni del (Uradni list RS, št. 8/96 in 34/98)

136. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območji urejanja VM2/4 in VM6/1 – Motel (Uradni list SRS, št. 27/88)

137. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88, in Uradni list RS, št. 40/92, 49/96, 63/99, 98/99, 64/05 in 40/08)

138. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja ŠP4/1-1 Avtotehna in ŠP4/1-2 Avtohiša (Uradni list RS, št. 54/06)

139. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠS3/5 Podutik (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 11/06)

140. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za del območja urejanja VI 2/4 Mirje (Uradni list SRS, št. 24/88, 7/89)

141. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS4/3, ŠI1, ŠS5/1,2,3 za območje ŠS4/3 – varstveni delovni center (Uradni list SRS, št. 23/83)

142. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS1/9 Ob Koseškem bajerju (Uradni list RS, št. 40/97)

143. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS1/6-1 Brinje (Uradni list RS, št. 62/93)

144. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP8/1 Papirnica Vevče (Uradni list RS, št. 13/99)

145. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja BO 2/1 Gospodarsko razstavišče ter del območja urejanja BR 2/1 Navje (Uradni list RS, št. 13/90)

146. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS1/7 Zgornja Šiška – kare 25A (Uradni list RS, št. 60/04)

147. Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta prostorske ureditve centralnega pokopališča »Žale«: zazidalni otok BM5 za gradnjo rimokatoliške cerkve in islamske verske skupnosti (Uradni list SRS, št. 2/83)

148. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR3/2 Rožna dolina (Uradni list RS, št. 123/04)

149. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO2/26 Opera (Uradni list RS, št. 46/06)

150. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92) – za območje MOL

151. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 – Medvode Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92 in 4/94) – za območje MOL

152. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94) – za območje MOL

153. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 11/95) – za območje MOL

154. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (planske celote V 20 Podpeč, V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice) (Uradni list RS, št. 11/95) – za območje MOL

155. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za Krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 4/85 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) – za območje MOL

156. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (planske celote V 20 Podpeč, V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice) (Uradni list RS, št. 11/95) – za območje MOL

157. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za Krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 4/85 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) – za območje MOL.
 

109. člen
(veljavni prostorski izvedbeni akti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti MOL:

1. Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1 (Uradni list RS, št. 72/98)

2. Odlok o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto od Ceste II. grupe odredov do Sostrske ceste – MT9/2 (Uradni list RS, št. 33/00)

3. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO5/7 Chemo (Uradni list RS, št. 83/04)

4. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 76/06)

5. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS10/1 Tribuna, CS10/2 Prule – Praprotnikova, CS1/49 Vožarski pot, CS10/6 Prule – KS in CT56 Karlovška (Uradni list RS, št. 76/06)

6. Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO1/27 Šumi, CT10 Slovenska cesta, CT11 Slovenska cesta in CT29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 78/06)

7. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06 in 43/09)

8. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO2/43 Drama, CO2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 109/07)

9. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 109/07, 15/09 in 30/09 – obvezna razlaga)

10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev (Uradni list RS, št. 33/08)

11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 83/08)

12. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice (Uradni list RS, št. 110/08)

13. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij (Uradni list RS, št. 110/08)

14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 (Uradni list RS, št. 32/09)

15. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik (Uradni list RS, št. 64/09)

16. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (Uradni list RS, št. 64/09)

17. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09)

18. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Tobačne tovarne (Uradni list RS, št. 97/09)

19. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad, BS 1/4 Koroška (Uradni list RS, št. 40/10).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti MOL za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 5 »Načini urejanja«, za ostale dele območij pa se razveljavijo:

1. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za gramoznico G-2 Šmartno I. faza (Uradni list SRS, št. 2/80)

2. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BI1 (Uradni list SRS, št. 2/82)

3. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS103 – Murgle IV. faza (Uradni list SRS, št. 40/84)

4. Odlok o sprejetju noveliranega zazidalnega načrta za zazidalni otok ŠP3/1 IMP – Iskra (Uradni list SRS, št. 14/84)

5. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za pokopališče Žale – BM5 (Uradni list SRS, št. 40/85)

6. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3 Mladinska knjiga (Uradni list SRS, št. 38/86, in Uradni list RS, št. 60/01)

7. Odlok o ureditvenem načrtu za del območja urejanja VI3/3 – Biotehniška fakulteta in VR3/5 – Biocenter – del. (Uradni list SRS, št. 28/87)

8. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP1/1 – Union (Uradni list SRS, št. 36/88)

9. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR6/4 – Brod (Uradni list SRS, št. 26/89)

10. Odlok o lokacijskem načrtu za povezovalno cesto v Kamno gorico, za del ceste A. Bitenca od križišča s povezovalno cesto do meje med območjema ŠS3/7 in ŠR3/4, za del nove Podutiške ceste od priključka Dolniške ceste do križišča s povezovalno cesto ter za zadrževalno jezero v območju ŠR3/2 Podutik in regulacijo Glinščice od Dolniške ceste do prečkanja Podutiške ceste (Uradni list SRS, št. 3/90)

11. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za del območja urejanja BR2/1 – Navje (Severni mestni park) (Uradni list RS, št. 13/90)

12. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo II. tira železniške proge Ljubljana–Vižmarje ter ureditev tirnih naprav postaj Šiška in Vižmarje – I. faza modernizacije železniške proge Ljubljana–Vižmarje (Uradni list RS, št. 16/91)

13. Odlok o lokacijskem načrtu za del Ceste Andreja Bitenca od območja ŠS3/7 do križišča s Podutiško cesto, za del Podutiške ceste od križišča s Cesto Andreja Bitenca do priključka Dolniške ceste in za zadrževalni jezeri z regulacijo Glinščice v območju ŠK3/2 (Uradni list RS, št. 16/91)

14. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CO1/5 Komenskega (Uradni list RS, št. 11/92)

15. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP7/1 – Belinka (Uradni list RS, št. 41/92)

16. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM9/2 Pokopališče Sostro (Uradni list RS, št. 51/92)

17. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območji urejanja MM8/1 Petrol Zalog Kašelj del in MT7/1 območje ŽG del (Uradni list RS, št. 26/93)

18. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 7/4 Podgoriška gmajna (Uradni list RS, št. 5/94 in 11/94)

19. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-1 – Avtotehna (Uradni list RS, št. 6/94)

20. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ižanske ceste od križišča z Jurčkovo potjo do križišča s Peruzzijevo cesto (Uradni list RS, št. 70/95)

21. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BP1/3 Mladinska knjiga, del (Uradni list RS, št. 70/95)

22. Odlok o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto – BT3/1 (Uradni list RS, št. 72/98)

23. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 61/99)

24. Odlok o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah – MT 6/2 in MT 9/1 ter za podaljšek Chengdujske ceste med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico – MT 6/3 (Uradni list RS, št. 79/99)

25. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja VT3/1 (povezovalna cesta med Tržaško cesto in območjem urejanja VP3/2) (Uradni list RS, št. 36/00)

26. Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 Brdo (Tehnološki park) (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05 in 100/07)

27. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM3/1 Pokopališče Vič in del območja urejanja VS3/2-1 Vič (Uradni list RS, št. 42/02)

28. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS3/3-2 Sneberje in del območja urejanja MK3/1 (Uradni list RS, št. 77/02)

29. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS7/22 Spodnje Poljane (Uradni list RS, št. 77/02)

30. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02)

31. Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama (Uradni list RS, št. 99/02 in 96/04)

32. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO1/38 – Križevniška (Uradni list RS, št. 71/03) (prenehal veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 95/15))

33. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS3/3-2 Podutik (Uradni list RS, št. 123/03)

34. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 83/04)

35. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04)

36. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO5/9 Elektro Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/05)

37. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP3/2 Brdo in del območja urejanja VS3/3 Brdo-Vrhovci (Uradni list RS, št. 70/05 in 57/08-obvezna razlaga)

38. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (osrednji del) (Uradni list RS, št. 11/06)

39. Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI3/2 Ob Vojkovi ulici, BI2/2 Šolski center in BT3/2 Štajerska cesta (Uradni list RS, št. 73/06 in 110/08)

40. Odlok o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani (Uradni list RS, št. 79/06, 96/06, 37/10) (prenehal veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 95/15))

41. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS6/1 Dolgi most (Uradni list RS, št. 65/07)

42. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS1/2-1 Zelena jama (Uradni list RS, št. 108/07)

43. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO2/4 Smelt (Uradni list RS, št. 109/07)

44. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP (Uradni list RS, št. 14/08)

45. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice (Uradni list RS, št. 57/08)

46. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue (Uradni list RS, št. 37/09)

47. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Uradni list RS, št. 40/09)

48. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (Uradni list RS, št. 48/09)

49. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas (Uradni list RS, št. 53/09)

50. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje (Uradni list RS, št. 64/09)

51. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice (Uradni list RS, št. 69/09)

52. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine–Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu (Uradni list RS, št. 101/09)

53. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje (Uradni list RS, št. 101/09)

54. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška (Uradni list RS, št. 8/10).

110. člen
(veljavni prostorski izvedbeni akti do sprejetja OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi do izdelave novih predvidenih OPPN prostorski izvedbeni akti za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 5 »Načini urejanja« in navedeni v Prilogi 2 tega odloka, za ostale dele območij pa se razveljavijo.

Prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja v občini Ljubljana Center (sedaj prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja v mestnem središču) 

Prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja v občini ljubljana center (sedaj prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja v mestnem središču)

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Ur. l. SRS, št. 13/88)
 • Tabele meril in pogojev za posege v prostor po posameznih funkcionalnih enotah iz 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Ur. l. RS, št. 21/90)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Ur. l. RS, št. 16/91)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Ur. l. RS, št. 35/92)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Ur. l. RS, št. 15/93)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Ur. l. RS, št. 61/94)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v Občini Ljubljana Center (Ur. l. RS, št. 34/96)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CT 48 Njegoševa cesta) (Ur. l. RS, št. 22/98)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območji urejanja CS 7/7 Nove Poljane in CS 7/9 Nove Poljane - del) (Ur. l. RS, št. 68/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 2/46 Hrovatinov trg) (Ur. l. RS, št. 77/02)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza) (Ur. l. RS, št. 69/03)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Starega Vodmata (Ur. l. RS, št. 11/06)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV) (Ur. l. RS, št. 19/07)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Ur. l. RS, št. 95/07)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Ur. l. RS, št. 57/08)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Ur. l. RS, št. 98/08)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Ur. l. RS, št. 92/2010) - prenehanje veljave z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 9/13 z dne 30.1.2013).

C2 - Ožje mestno središče

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 - Ožje mestno središče (Ur. l. RS, št. 49/95)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 - Ožje mestno središče (Ur. l. RS, št. 57/00)

C6 - Vodmat (Klinični center - sever)

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center - sever) (Ur. l. RS, št. 74/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center - sever) (Ur. l. RS, št. 55/03)

C9 - Grad

CT 46 - Roška cesta

 • Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja CT 46 - Roška cesta v Ljubljani - prva etapa (Ur. l. RS, št. 13/90)

 CR 3/1 Tivoli del in CR 3/2 Tivolski grad

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja CR 3/1 (del) Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad (Ur. l. RS, št. 47/92)

CR 3/3 Kopališče Ilirija

CI 5/6 Rog

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI 5/6 Rog (Ur. l. RS, št. 22/98)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog (Ur. l. RS, št. 60/2010)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobenem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog (Ur. l. št. 103/13)

CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 park ob Zaloški in CR 6/18

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina (Ur. l. RS, št. 52/97)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina (Ur. l. RS, št. 98/99)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina (Ur. l. RS, št. 98/08)

CI 7/21 roška kasarna, CO 7/23 klavnica, CV 8 del in cr 8/1 gruberjev prekop del; CS 7/22 spodnje poljane del

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CO 7/23 Klavnica, CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop- del (Ur. l. RS, št. 77/02)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Ur. l. RS, št. 40/09)

CS 7/8 Nove Poljane

 • Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8 Nove Poljane (Ur. l. RS, št. 2/94)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8 Nove Poljane (Ur. l. RS, št. 98/99)

CS 7/22 Spodnje Poljane

CO 1/1 Trg Ajdovščina

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 60/93)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 95/07)

CO 1/5 Komenskega

CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg (Ur. l. RS, št. 50/2010)

CO 1/27 Šumi

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/27 Šumi (Ur. l. RS, št. 24/96)
 • Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama (Ur. l. RS, št. 78/06)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama (Ur. l. RS, št. 59/14)

CO 1/36 Nuk II

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/36 NUK II (Ur. l. RS, št. 49/92)
 • Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/36 NUK II (Ur. l. RS, št. 28/93)

CO 1/38 Križevniška

CO 2/4 Hotel Lev

CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova)

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova) (Ur. l. RS, št. 72/98)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julija (Metelkova) (Ur. l. RS, št. 41/02)

CO 5/7 Chemo

CO 5/9 Elektro

CS 10/1 Tribuna

 • Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CS 10/1 Tribuna (Ur. l. RS, št. 110/04)
 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule – Praprotnikova, CS 1/49 Vožarski pot, CS 10/6 Prule – KS in CT 56 Karlovška (Ur. l. RS, št.76/06)

Uredbe vlade RS

 • Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Center (Ur. l. RS, št. 62/94)

 CO 2/26 Opera

Lokacijski načrt za območje Njegoševe ceste v Ljubljani

 • Odlok o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani (Ur. l. RS, št.79/06) (prenehal veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 95/15))
 • Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani (Ur. l. RS, št.96/06) (prenehal veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 95/15))
 • Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani (Uradni list RS, št. 79/06 in 96/06 – popravek) (Ur. l. RS, št. 37/2010) (prenehal veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 95/15))

Potniški center Ljubljana

 • Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Ur. l. RS, št. 107/06) - Z dnem uveljavitve OPN-ID (Ur.l. RS, št. 42/2018) izvedbeni akt ostane v veljavi za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 5 »Načini urejanja« OPN-ID, za ostale dele pa preneha veljati
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Ur. l. RS, št. 43/09) -  Z dnem uveljavitve OPN-ID (Ur.l. RS, št. 42/2018) izvedbeni akt ostane v veljavi za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 5 »Načini urejanja« OPN-ID, za ostale dele pa preneha veljati
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Ur. l. RS, št. 109/11) - Z dnem uveljavitve OPN-ID (Ur.l. RS, št. 42/2018) izvedbeni akt ostane v veljavi za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 5 »Načini urejanja« OPN-ID, za ostale dele pa preneha veljati

CR 1/17 Kongresni trg, CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve, CT 10 Slovenska cesta

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta (Ur. l. RS, št. 67/07)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta (Ur. l. RS, št. 81/09)

CO 2/43 drama, CO 2/44 mali nebotičnik, del območja urejanja CT 29 križišče Drama

 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama (Ur. l. RS, št. 109/07)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama (Ur.l. RS, št. 54/18)

CR 2/20 Pravoslavna cerkev

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev (Ur. l. RS, št. 33/08)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev (Ur. l. RS, št. 100/11)

Bavarski dvor

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Ur. l. RS, št. 83/08)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Ur. l. RS, št. 43/14)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Ur. l. RS, št. 50/16)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Ur. l. RS, št. 103/20)

CS 7/18 Zarnikova ulica

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica) (Ur. l. RS, št. 110/08)

CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 spodnje Poljane, CV8 Grubarjev prekop, CR 8/1 Grubarjev prekop in CT 46 Roška cesta

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Ur. l. RS, št. 40/09)

CS 10/3 Prule-Šola Janeza Levca

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca (Ur. l. RS, št. 81/2010) - prenehanje veljave z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 9/13 z dne 30.1.2013)

106 - Kolizej