Javni razpis za izbor razstavnih projektov v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL za leto 2017

Zaključen: 5. 12. 2016 , odpiranje prijav: 7. 12. 2016

Datum objave: 4. 11. 2016
Rok za prijavo: 5. 12. 2016
Odpiranje prijav: 7. 12. 2016

Razpis se nanaša brezplačno predstavitev razstavnih projektov na naslednjih področjih: A)kulturno-umetniške stvaritve, B)razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, turističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja.

MOL bo projekte na obeh razpisnih področjih v letu 2017 podpiral v skladu z naslednjimi cilji:
- spodbujanje izvirne in kakovostne umetniške produkcije ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti;
- predstavitev umetniških in drugih razstavnih projektov, ki so pomembni za promocijo Mestne občine Ljubljana kot odprte, živahne in svetovljanske evropske prestolnice;
- povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.

Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
- izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev;
- zahtevana obvezna dokazila.

Vloga mora biti izpolnjena v tiskani obliki na originalnem prijavnem obrazcu in z vsemi zahtevanimi prilogami, poslana s priporočeno pošto do vključno 5. decembra 2016 do 24.00 ure (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – RAZSTAVNI PROSTORI MU MOL« z obvezno navedbo: »razpisno področje A« ali »razpisno področje B« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
 

Razpisne datoteke