Javna dražba za oddajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 12. 1. 2017 , odpiranje prijav: 12. 1. 2017

Datum objave: 23. 12. 2016
Rok za prijavo: 12. 1. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave RD.
Odpiranje prijav: 12. 1. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11.00 uri.

Predmet javne dražbe so zemljišča v skupni izmeri 2.499 m2, ki se nahajajo ob objektu z naslovom Dunajska cesta 186 – 198A, Ljubljana in v naravi predstavljajo asfaltirano parkirišče.
DOPOLNITEV BESEDILA JAVNE DRAŽBE za oddajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana, 6.1.2017. Dopolnitev se veže na sistem Bicikelj.

Predmet javne dražbe so zemljišča s parc. št.:
- 402/0, ID znak: parcela 1735 402, v izmeri 301 m2,
- 401/0, ID znak: parcela 1735 401, v izmeri 332 m2,
- 399/3, ID znak: parcela 1735 399/3, v izmeri 291 m2,
- 397/16, ID znak: parcela 1735 397/16, v izmeri 69 m2,
- 397/17, ID znak: parcela 1735 397/17, v izmeri 25 m2,
- 395/3, ID znak: parcela 1735 395/3, v izmeri 304 m2,
- 395/4, ID znak: parcela 1735 395/4, v izmeri 86 m2,
- 396/8, ID znak: parcela 1735 396/8, v izmeri 18 m2,
- 393/3, ID znak: parcela 1735 393/3, v izmeri 381 m2,
- 393/4, ID znak: parcela 1735 393/4, v izmeri 132 m2,
- 392/5, ID znak: parcela 1735 392/5, v izmeri 56 m2,
- 392/6, ID znak: parcela 1735 392/6, v izmeri 3 m2,
- 390/1, ID znak: parcela 1735 390/1, v izmeri 498 m2 in
- 391/9, ID znak: parcela 1735 391/9, v izmeri 3 m2, vse k.o. 1735 – Stožice, v skupni izmeri 2.499 m2, ki se nahajajo ob objektu z naslovom Dunajska cesta 186 – 198A, Ljubljana in v naravi predstavljajo asfaltirano parkirišče.

Dostop do predmetnih zemljišč – parkirišč bo mogoč preko zemljišč s parc. št. 400/12, 403/7, 399/5, 397/18, 396/7, 393/5, 394/6, 392/11 in 392/8, vse k.o. 1735 – Stožice, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavljajo dovozno pot do parkirišč, garažne hiše in zemljišč v zasebni lasti. Najemnik parkirišč mora lastnikom in najemnikom garažne hiše in lastnikom zemljišč, ki so v zasebni lasti, omogočiti neoviran in brezplačen dostop.

Zemljišče se oddaja za določen čas pet let od dneva sklenitve najemne pogodbe za namen upravljanja s parkiriščem. Mestna občina Ljubljana lahko brez odpovednega roka odstopi od sklenjene najemne pogodbe v primeru realizacije lastnih projektov.

Nepremičnine se oddajajo brez opreme. Najemnik mora sam poskrbeti za parkirni sistem, skupaj z zapornicami ter ostalimi potrebnimi elementi in varovanjem. Trenutno se na zemljišču nahaja avtomatski sistem zaračunavanja parkirnine, s pripadajočimi elementi, ki bo v roku enega meseca od podpisa pogodbe odstranjen. Najemnik mora sam poskrbeti za vzdrževanje dovozne poti in sam zagotavljati zimsko službo. Izbrani ponudnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v nepremičnine niti ne pridobi nikakršnih pravic na nepremičninah na podlagi vlaganj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) PS-410, z namembnostjo PC – površine pomembnejših cest. Način urejanja zemljišč je OPPN.

Na parc. št. 401 in 402 je vknjižena služnost za graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in dostop v korist Telekoma Slovenije d.o.o.

Izklicna cena - najemnina: 27.489,00 EUR/leto (z besedo: sedemindvajset tisoč štiristo devetinosemdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena - najemnina ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke