Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 12. 2017 , odpiranje prijav: 14. 12. 2017

Datum objave: 24. 11. 2017
Rok za prijavo: 14. 12. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 14. 12. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 10:20 uri

Poslovni prostor na naslovu Kersnikova ulica 6, Metelkova ulica 8 in Roška cesta 25.

POPRAVEK BESEDILA JAVNE DRAŽBE za prodajo poslovnega prostora na naslovu Kersnikova ulica 6, Ljubljana v lasti Mestne občine Ljubljana; Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 208,10 m2 z ID znakom 1725-262-12, ki se nahaja v 6. nadstropju stavbe na naslovu Kersnikova ulica 6 v Ljubljani. Del poslovnih prostorov v izmeri 56,20 m2 je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v najetem delu poslovnega prostora, je last najemnika in ni predmet te prodaje.

Stavba na naslovu Kersnikova ulica 6 v Ljubljani stoji na parc. št. 2445/0, k.o. 1725 Ajdovščina in je vpisana v kataster stavb pod številko stavbe 1725-262, vendar etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Prodajalec je solastnik parc. št. 2445/0, k.o. 1725 Ajdovščina v višini 115/1000, zato bo vpis lastninske pravice v korist kupca mogoč na solastniškem deležu prodajalca v višini 151/1000 na parc. št. 2445/0, k.o. 1725 Ajdovščina, pri čemer pa navedeni delež v naravi predstavlja izključno poslovni prostor z ID znakom 1725-262-12. V kolikor se bo po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi ugotovilo, da je v delež prodajalca v višini 115/1000 na parc. št. 2445/0, k.o. 1725 Ajdovščina, bil zajet še kakšen posamezni del, ki pa v naravi ne sodi v posamezni del z ID znakom 1725-262-12, si prodajalec pridružuje pravico do naknadnega uveljavljanja lastninske pravice. Na parc. št. 2445/0, k.o. 1725 Ajdovščina je (ID pravica 16184364 z začetkom učinkovanja 20.07.2012) vknjižena naprava stvarna služnost za potrebe izgradnje II. faze objekta PGH Kozolec za dobo največ 30 let.
Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za predmetno nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica z oznakami D (60-105 kWh/m2a).
Izklicna cena: 250.000,00 EUR (z besedo: dvestopetdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepremičnina parc.št. 3102/1 k.o. 1737 Tabor, na kateri stojita poslovna stavba št. 1737-172 v izmeri 980,40 m2 in pomožna stavba št. 1737-156 v izmeri 48,10 m2 na naslovu Metelkova ulica 8 v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno za določen čas do 31.12.2017. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Premične stvari, ki se nahajajo v predmetnih stavbah niso predmet prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za predmetno nepremičnino energetska računska izkaznica ni potrebna skladno s 334. členom EZ-1.
Izklicna cena: 2.340.000,00 EUR (z besedo: dvamiljonatristoštiridesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Več o poslovnem prostoru

Predmet javne dražbe je celotna poslovna stavba št. 1727-741 v skupni izmeri 350,40 m2 na naslovu Roška cesta 25 v Ljubljani. Za predmetno poslovno stavbo je v zemljiški knjigi že vzpostavljena etažna lastnina, tako da je stavba sestavljena iz naslednjih posameznih delov: ID znak 1727-741-1 (poslovni prostor št. 1 v etaži 1 v izmeri 43,30 m2), ID znak 1727-741-2 (sanitarije s predprostorom št. 2 v etaži 1, v izmeri 9,80 m2), ID znak 1727-741-3 (poslovni prostor št. 3 v etaži 2, v izmeri 17,50 m2), ID znak 1727-741-4 (poslovni prostor št. 4 v etaži 2 v izmeri 26,10 m2), ID znak 1727-741-5 (poslovni prostor št. 5 v etaži 2 v izmeri 10,10 m2), ID znak 1727-741-6 (poslovni prostor št. 6 v etaži 2 v izmeri 12,50 m2), ID znak 1727-741-7 (poslovni prostor št. 7 v etaži 3 v izmeri 15,20 m2), ID znak 1727-741-8 (poslovni prostor št. 8 v etaži 3 v izmeri 11,60 m2), ID znak 1727-741-9 (poslovni prostor št. 9 v etaži 3 v izmeri 26,10 m2), ID znak 1727-741-10 (sanitarije s predprostorom št. 10 v etaži 3, v izmeri 9,40 m2), ID znak 1727-741-11 (poslovni prostor št. 11 v etaži 3, v izmeri 18,50 m2), ID znak 1727-741-12 (poslovni prostor št. 12 v etaži 4 v izmeri 17,90 m2), ID znak 1727-741-13 (poslovni prostor št. 13 v etaži 4, v izmeri 12,90 m2), ID znak 1727-741-14 (poslovni prostor št. 14 v etaži 4 v izmeri 33,80 m2), ID znak 1727-741-15 (sanitarije in čajna kuhinja št. 15 v etaži 4 v izmeri 4,30 m2), ID znak 1727-741-16 (stopnišče, hodniki in vetrolov v etaži 1, 2, 3, 4 v izmeri 59,10 m2), ID znak 1727-741-17 (sanitarije št. 16 v etaži 2, v izmeri 1,10 m2), ID znak 1727-741-18 (shramba št. 17 v etaži 2 v izmeri 0,70 m2), ID znak 1727-741-19 (shramba št. 18 v etaži 1 v izmeri 5,40 m2), ID znak 1727-741-20 (kopalnica št. 19 v etaži 1 v izmeri 2,80 m2) in ID znak 1727-741-21 (kurilnica v etaži 1 v izmeri 12,30 m2).
Posamezni del z ID znakom 1727-741-21 in ID znakom 1727-741-16 predstavljata splošne skupne dele stavbe. Prav tako splošni skupni del stavbe predstavljata pripadajoče zemljišče parc. št. 406/0, k.o. 1727 - Poljansko predmestje in parc.št. 407/0, k.o. 1727 - Poljansko predmestje. Na navedenih splošnih skupnih delih stavbe so vknjižene neprave stvarne služnosti v korist imetnika Telekom Slovenije d.d.
Posamezni deli posamezni z ID znaki 1727-741-1, 1727-741-2, 1727-741-19 in 1727-741-20 v skupni izmeri 61,30 m2 so v času prodaje prosti, ostali posamezni deli pa so zasedeni z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za predmetno nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica z oznakami E (105-150 kWh/m2a).
Izklicna cena: 456.000,00 EUR (z besedo: štiristošestinpetdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Več o poslovnem prostoru

Razpisne datoteke