Zemljišča v k. o. Slape, Tabor, Karlovško predmestje, Trnovsko predmestje, Dravlje, Črnuče, Stanežiče in Bežigrad..

 

" />

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 28. 9. 2020 , odpiranje prijav: 1. 10. 2020

Datum objave: 11. 9. 2020
Rok za prijavo: 28. 9. 2020
Javna dražba se bo vršila dne 1. 10. 2020 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15: 1. 10. 2020

Zemljišča v k. o. Slape, Tabor, Karlovško predmestje, Trnovsko predmestje, Dravlje, Črnuče, Stanežiče in Bežigrad..

 

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:

     - parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 185.400,00 EUR (z besedo: sto petinosemdeset tisoč štiristo evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:

     - parc. št. 876/7 (ID znak: parcela 1772 876/7) v izmeri 926 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d..

Izklicna cena: 185.200,00 EUR (z besedo: sto petinosemdeset tisoč dvesto evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:

     - parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k.o. 1737 – Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-259, z namembnostjo CU- območje centralnih dejavnosti.

Predmet prodaje je solastniški delež MOL do 4/10 od celote. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist drugega solastnika. Zemljišče leži znotraj ograjenega območja več zemljišč z objektom, s  katerimi se zaokrožuje v funkcionalno celoto ter v delu služi kot dostop.

Izklicna cena: 33.460,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:

     - parc. št. 168/116 (ID znak: parcela 1695 168/116) v izmeri 144 m2,  k. o. 1695 Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-490, z namembnostjo SSse-splošno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 21.600,00 EUR (z besedo: enaindvajset tisoč šeststo evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 1707/226 (ID znak: parcela 1722 1707/226) v izmeri 145m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje in
- parc. št. 1707/330 (ID znak: parcela 1722 1707/330) v izmeri 183m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri obeh zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d. d. Na zemljišču parc. št. 1707/226, k. o. 1722 Trnovsko predmestje je postavljen objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana in ni predmet javne dražbe.

Izklicna cena: 57.728,00 EUR (z besedo: sedeminpetdeset tisoč sedemsto osemindvajset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

6. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 626/18 (ID znak: parcela 1738 626/18) v izmeri 578 m², k. o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 626/20 (ID znak: parcela 1738 626/20) v izmeri 90 m², k. o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 626/21 (ID znak: parcela 1738 626/21) v izmeri 200 m², k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-408, z namembnostjo IG – gospodarske cone.
Pri zemljiščih parc. št. 626/20 in 626/21, obe k. o. 1738 Dravlje je v zemljiški knjigi vknjižena služnost dostopa in dovoza za izgradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcijo varovalnega zemeljskega nasipa.  

Izklicna cena: 217.000,00 EUR (z besedo: dvesto sedemnajst tisoč evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

7. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 1011/12 (ID znak: parcela 1756 1011/12), v izmeri 114 m2, k. o. 1756 Črnuče,
- parc. št. 1011/13 (ID znak: parcela 1756 1011/13) v izmeri 119 m2, k. o. 1756 Črnuče,
- parc. št. 974/845 (ID znak: parcela 1756 974/845) v izmeri 29 m2, k. o. 1756 Črnuče,
- parc. št. 974/838 (ID znak: parcela 1756 974/838) v izmeri 378 m2, k. o. 1756 Črnuče,
- parc. št. 974/843 (ID znak: parcela 1756 974/843) v izmeri 18 m2, k. o. 1756 Črnuče,
- parc. št. 974/841 (ID znak: parcela 1756 974/841) v izmeri 7 m2, k. o. 1756 Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-537, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Izklicna cena: 86.450,00 EUR (z besedo: šestinosemdeset tisoč štiristo petdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

PREKLIC - 8. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:

- parc. št. 1676/6 (ID znak: parcela 1773 1676/6) v izmeri 457 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 91.400,00 EUR (z besedo: enaindevetdeset tisoč štiristo evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

9. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:

- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče
- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

10. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2,  k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine. 

Pri zemljiščih parc. št. 804/3 in parc. št. 804/4, obe k. o. 2636 Bežigrad, je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11243851.
Pri zemljiščih parc. št. 808/2 k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 14490372 ter nujna pot do parc. št. 798 in parc. št. 799 obe k.o. 2636 Bežigrad.
Pri zemljišču parc. št. 2226/5, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 11295034 ter zaznamba javnega dobra z ID omejitve 11747593. Zaznamba javnega dobra je v postopku izbrisa.

Izklicna cena: 487.750,00 EUR (z besedo: štiristo sedeminosemdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke