Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 8. 2. 2021 , odpiranje prijav: 11. 2. 2021

Datum objave: 21. 1. 2021
Rok za plačilo varščine: 8. 2. 2021
JD se bo vršila na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15: 11. 2. 2021

Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Tabor, Gradišče II, Trnovsko predmestje, Stožice, Dravlje, Vič, Dobrunje,. Zadobrova.

1.Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 185/118 (ID znak: parcela 1695 185/118) v izmeri 333 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-488, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnemu zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Izklicna cena: 66.600,00 EUR (z besedo: šestinšestdeset tisoč šesto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:
- parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k. o. 1737 Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-259, z namembnostjo CU- območje centralnih dejavnosti.

Predmet prodaje je solastniški delež MOL do 4/10 od celote. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist drugega solastnika. Zemljišče leži znotraj ograjenega območja več zemljišč z objektom, s katerimi se zaokrožuje v funkcionalno celoto ter v delu služi kot dostop.

Izklicna cena: 33.460,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 168/116 (ID znak: parcela 1695 168/116) v izmeri 144 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-490, z namembnostjo SSse-splošno eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi sta pri predmetnem zemljišču vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist in na ime imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana, d. d..

Izklicna cena: 21.600,00 EUR. (z besedo: enaindvajset tisoč šeststo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 48/21 (ID znak: parcela 2679 48/21) v izmeri 179 m², k. o. 2679 Gradišče II.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-418, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.

Izklicna cena: 21.480,00 EUR. (z besedo: enaindvajset tisoč štiristo osemdeset eurov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1707/86 (ID znak: parcela 1722 1707/86) v izmeri 117 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d. d.
*Na zemljišču stoji pomožni objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 20.592,00 EUR. (z besedo: dvajset tisoč petsto dvaindevetdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2372/36 (ID znak: parcela 1735 2372/36) v izmeri 296 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PS-323, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

*zemljišče skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ni samostojno zazidljivo.

Izklicna cena: 52.096,00 EUR. (z besedo: dvainpetdeset tisoč šestindevetdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

PREKLIC - 7. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1050/1 (ID znak: parcela 1738 1050/1) v izmeri 60 m2, k. o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 1051/2 (ID znak: parcela 1738 1051/2) v izmeri 34 m2, k. o. 1738 Dravlje,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Kupec bo zavezan k ustanovitvi služnosti dostopa in dovoza z vsemi vozili v širini 3 metre v korist vsakokratnega lastnika zemljišč parc. št. 1049/3, 1048/3, 1048/5, 1048/1 ter 1048/6, vse k. o. 1738 Dravlje, kot tudi k ustanovitvi služnosti peš dostopa v korist vsakokratnega lastnika zemljišč parc. št 1048/2, k. o. 1738 Dravlje.

Izklicna cena: 5.640,00 EUR. (z besedo: pet tisoč šesto štirideset eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

PREKLIC - 8. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1714/5 (ID znak: 1723 1714/5) v izmeri 393 m², k. o. 1723 Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-485, z namembnostjo BD-površine drugih območij.

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d. d.
Kupec bo s pogodbo zavezan k izvedbi in ureditvi koloparka ter krožišča.

Izklicna cena: 78.600,00 EUR. (z besedo: oseminsedemdeset tisoč šeststo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe sta pozidani* stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1841/11 (ID znak: parcela 1773 1841/11) v izmeri 59 m², k. o. 1773 Dobrunje.
- parc. št. 1859/21 (ID znak: parcela 1773 1859/21) v izmeri 127 m², k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) GO-380, z namembnostjo A - površine razpršene poselitve.

Pri zemljišču parc.št. 1841/11, k.o. 1773 Dobrunje je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d. d.
*Na zemljiščih stojijo objekti, ki jih ni postavila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 32.736,00 EUR. (z besedo: dvaintrideset tisoč sedemsto šestintrideset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421m², k. o. 1771 Zadobrova in
- solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Solastnik parc. št. 553/6 k. o. 1771 Zadobrova ima zakonito predkupno pravico.
Pri zemljišču parc. št. 553/2, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12840001 ter neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11256613.
Pri zemljišču parc. št. 553/6, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12839718 ter plomba za vknjižbo neprave stvarne v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 86.000,00 EUR. (z besedo: šestinosemdeset tisoč eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

11. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR
(z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke