Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 10. 2017 , odpiranje prijav: 26. 10. 2017

Datum objave: 10. 10. 2017
Rok za prijavo: 26. 10. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 26. 10. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob 11:00 uri.

Zemljišča  v k.o. Kašelj, Dobrova, Glince, Nadgorica, Gradišče II, Trnovsko predmestje.

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 96/11 (ID znak 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: parc. št. 1637/14 (ID znak: parcela 1994 1637/14) v izmeri 1092 m2, k.o. 1994-Dobrova.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je del predmetnega zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora VI-409, z namembnostjo Ssse – splošne eno in dvostanovanjske površine, del pa v enoti urejanja prostora VI-728, z namembnostjo K1 – najboljša kmetijska zemljišča.
  Izklicna cena: 129.948,00 EUR. (z besedo: sto devetindvajset tisoč devetsto oseminštirideset in 00/100 evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1424/9 (ID znak: parcela 1770 1424/9) v izmeri 303 m², k.o. 1770 – Kašelj.đ
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 36.360,00 EUR. (z besedo: šestintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 813/15 (ID znak: parcela 1755 813/15) v izmeri 313 m², k.o. 1755 – Glince.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-477, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 55.088,00 EUR. (z besedo: petinpetdeset tisoč oseminosemdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 616/4 (ID znak: parcela 1757 616/4) v izmeri 278 m², k.o. 1757 – Nadgorica.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-472, z namembnostjo IG – gospodarske cone.
  Zemljišče nima zemljiškoknjižno urejenega dostopa z javne poti.
  Izklicna cena: 33.360,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 6. PREKLIC javne dražbe - parc. št. 52/19 (ID znak: parcela 2679 52/19) v izmeri 104 m², k.o. 2679 – Gradišče II.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-248, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.
  Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d..
  Izklicna cena: 15.600,00 EUR. (z besedo: petnajst tisoč šeststo evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 7. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 832/2 (ID znak: parcela 1722 832/2) v izmeri 242 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d..
  Zemljišče je uzurpirano, na njem se nahaja nelegalni objekt v lasti lastnika parc. št. 832/115, k. o. 1722-Trnovsko predmestje, ki za lastne potrebe uporablja celotno zemljišče.
  Zemljišče nima zemljiškoknjižnega urejenega dostopa z javne poti.
  Izklicna cena: 42.592,00 EUR. (z besedo: dvainštirideset tisoč petsto dvaindevetdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 8. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
  - parc. št. 324/4 (ID znak: parcela 1770 324/4) v izmeri 668 m², k.o. 1770 – Kašelj,
  - parc. št. 330/1 (ID znak: parcela 1770 330/1) v izmeri 460 m², k.o. 1770 – Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 169.200,00 EUR. (z besedo: sto devetinšestdeset tisoč dvesto evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

   

Razpisne datoteke