Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL v letu 2020

Zaključen: 10. 2. 2020

Datum objave: 4. 11. 2019
Rok za prijavo: 10. 2. 2020

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana.

1. DRŽAVNE POMOČI v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014.

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo;
Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo;
Podukrep. 1. 3 – Urejanje pašnikov.

UKREP 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014.

2. POMOČI DE MINIMIS v skladu z Uredbo Komisije(EU), št. 1407/2013 dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 9–17, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013)

UKREP 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za:
- predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
- prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
- turizem na kmetiji;
- predelavo gozdnih lesnih sortimentov.

UKREP 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis.

Razpisne datoteke