12. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 12. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem parku

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

 8. Predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«

 10. Predlog Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja

 11. Predlog Sklepa o delovni uspešnosti direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje junij – november 2011 iz naslova povečanega obsega dela

 12. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 14. Predlog Sklepa o subvenciji storitve pomoč družini na domu

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

Sprejeti dnevni red

Zapisnik