13. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 16. 1. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občina Ljubljana za leto 2012 b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012

 6. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2012

 8. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE, d. o. o. za leto 2012

 9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o denarni pomoči s predlogom za hitri postopek

 10. Osnutek Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Osnutek Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana

 13. a) Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. b) Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

 14. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin

 15. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana v letu 2012

Sprejeti dnevni red

Zapisnik