13. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 25. 1. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 11. in 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (TUS-StrMOL) s prilogami

 6. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103–Murgle IV. faza b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza s predlogom za hitri postopek

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska - Vodovodna del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 8. Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d. o. o. za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Akta o dopolnitvi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Lutkovnega gledališča Ljubljana za obdobje 2016-2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Festivala Ljubljana za obdobje 2016 – 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Slovenskega mladinskega gledališča 2016-2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Cerknica

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Sklepa o določitvi višine odpusta dolgov v vrtcih in osnovnih šolah

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 17. a) Predlog Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016 b) Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

Sprejeti dnevni red

Zapisnik