14. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 6. 7. 2020 / 15:30

Obvestilo  | Glasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2019 – december 2019 iz naslova povečanega obsega dela

 6. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnih poročil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2020 in 2021

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog za včlanitev v organizacijo Keks stödförening

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Letnih programov izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani

 11. a) Predlog Sklepa o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe
  b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora

 13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672

 14. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 ZELENA JAMA

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 437 Bobenčkova – Tržaška in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik