15. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 21. 9. 2020 / 15:30

Obvestilo | Glasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 od 1. 1. do 30. 6. 2020

 6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane

 7. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda
  Muzej in galerije mesta Ljubljane za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  c) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  d) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  e) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  f) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - menjalne pogodbe

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. a) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne in služnostne pogodbe za stavbni zemljišči s parc. št. 2455/3 in parc. št. 2448, obe k. o. 1737 Tabor
  b) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2020
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2020

 13. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dela prostorskih enot P3 in C3)

 14. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete - Foersterjev vrt)

Sprejeti dnevni red

Zapisnik