16. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 28. 5. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

  Gradivo

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Pregled ukrepov za povečanje poplavne varnosti v MOL

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.

 7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 360 Športni park Svoboda-del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt

Sprejeti dnevni red

Zapisnik