18. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 24. 9. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 5. izredne seje in 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2012

 6. Predlog Prometne politike Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

 9. Predlog Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

 10. Osnutek Odloka o razglasitvi hiše Spodnje Gameljne 26 za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih

 13. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja Letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2012 in 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o delovni uspešnosti direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje januar – junij 2012 iz naslova povečanega obsega dela

Sprejeti dnevni red

Zapisnik