18. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, 26. 9. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016

 6. Predlog Odloka o razveljavitvi dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki se nanaša na enoto urejanja prostora SL-191, s predlogom za hitri postopek

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

 9. Osnutek Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 12. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarniško podružnico Stari trg

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 598/2, k. o. 2636 – Bežigrad, s parc. št. 720/8, k. o. 2636 – Bežigrad, in s parc. št. 1666/3, k. o. 1738 - Dravlje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik