20. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 26. 11. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 18. seje in 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri postopek

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-388

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška s predlogom za hitri postopek

 8. Predlog Rebalansa finančnega načrta št. 2 Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2013 in 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik