23. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 12. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS 4/1 Dravlje – morfološke enote 1A/1, 1A/6, 1A/7 in 4C/1 - del s predlogom za hitri postopek

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

 7. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Vital Glammy d. o. o. za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejših

 8. Predlog Sklepa o soglasju Mestne občine Ljubljana k besedilu Statuta Javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška s predlogom za hitri postopek b) Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška

 10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra - parc. štev. 1031/6, 1031/8, 1031/9, 2667/1 vse k.o. Stožice

 11. Informacija o predlogih Strateškega prostorskega načrta MOL in Izvedbenega prostorskega načrta MOL

Zapisnik