23. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 26. 9. 2005 / 15:31

Dnevni red

1.    Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje ter 35. in 37. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2.    Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
3.    Kadrovske zadeve
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči s predlogom za sprejem po hitrem postopku
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban s predlogom za sprejem po hitrem postopku
6.    Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule - Praprotnikova, CS 10/6 Prule - KS, CS 1/49 Vožarski pot in CT 56 Karlovška
7.    Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
8.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za obravnavo po hitrem postopku
9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
10.    Predlog Sklepa o zaščiti javnega interesa na stavbnem zemljišču v ureditvenem območju CO 5/2 Plinarna - poslovni del (Zavarovalnica Triglav, d.d.)

Gradivo je priloženo, razen za 2. in 3. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik