24. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 24. 4. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 23. seje in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2017

 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

 7. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 9. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 10. Poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 11. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2015 do 2016

 12. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2017 do 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik