28. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 16. 9. 2013 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 10. izredne seje in 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2013

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2230/7 in 1954/6, obe k. o. 2636 – Bežigrad

 9. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2220/5, k.o. 2636 – Bežigrad (ID 6227778)

 10. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2223/8 in 2223/9, obe k. o. 2636 – Bežigrad

 11. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

 12. Predlog Sklepa o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 13. Predlog Sklepa o soglasju k odstopu od izvedbe javnega naročila

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v obdobju od 23. aprila 2012 do 23. aprila 2013

 16. Osnutek Odloka o razglasitvi Hotela Tivoli – Švicarije v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 17. Predlog Sklepa o Načrtu upravljanja Arheološkega parka Emona

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 18. Predlog Sklepa o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020

 19. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik