Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL


" />

29. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 11. 2013 / 15:30

<p><a href="/Static/upload/file/4_%20to%C4%8Dka%20-%20ugotovitveni%20sklep.pdf">Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL</a></p>
<br>

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2012

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del)

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora

 10. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva

 12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

 13. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

 14. Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana

 15. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 17. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Bežigrajski dvor

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 18. Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce (umik)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 19. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (umik)

 20. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 200/171, k.o. 1732 – Štepanja vas

 21. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 738/2, k.o. 2636 - Bežigrad

Sprejeti dnevni red

Zapisnik