32. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 26. 3. 2018 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Osnutek Odloka o razglasitvi palače Kazina za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 iz naslova povečanega obsega dela

 7. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 - Vič

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik