32. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 10. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog za cene storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Tobačne tovarne

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo (Športni park Trnovo)

 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo - Vrhovci

 8. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

 9. Predlogi sklepov o spremembah in dopolnitvah sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtca Ciciban, Vrtca Kolezija, Vrtca Najdihojca in Vrtca Šentvid

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog dopolnitve Programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. a) Predlog Sklepa o spojitvi javnih zavodov Arhitekturnega muzeja Ljubljana in Mednarodnega grafičnega likovnega centra b) Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni in grafični muzej Ljubljana - UMIK TOČKE

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik