34. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 4. 7. 2022 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe namesto razlastitve za nepremičnine, zemljišča s parc. št. 250/568, 250/799, 250/800, 250/1327, 250/1154, 250/1155, 250/1156, 250/1321, 250/1323 in 250/1158, vse k. o. Trnovsko predmestje, v Ljubljani

 6. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«

 7. Predloga sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicama javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Majde Vrhovnik in Osnovna šola Polje iz naslova povečanega obsega dela za leto 2022

 8. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima, s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 184 Pod Šmarno goro

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 65 Fakultete ob Biotehniškem središču

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Grubarjev prekop, CR 8/1 Grubarjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dele prostorskih enot P3 in C3)

 14. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a)

 15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja (za funkcionalni enoti PE1 in del C1)

Sprejeti dnevni red

Zapisnik