36. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 17. 10. 2022 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022
  b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2022
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2022
  d) Predlog Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023
  e) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
  f) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2022
  b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023

 7. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela

 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja javnega zavoda Center Rog za obdobje 2023 – 2027

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova (umik točke)

 15. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 Brnčičeva jug

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 182 Pod hribom - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 17. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 18. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 184 Pod Šmarno goro

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 19. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 20. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 205 Dolgi most

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 21. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416

 22. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

 23. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 24. a) Izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana državnega sveta
  b) Določitev kandidata za člana državnega sveta

Sprejeti dnevni red

Zapisnik