9. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 28. 9. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 7. in 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

  Glasovanje

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 6. Predlog Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana

 8. a) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci

 9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 656/2 in 657/2, obe k.o. 1736 – Brinje I

Sprejeti dnevni red

Zapisnik