Društvo za kulturo inkluzije

Društvo za kulturo inkluzije se ukvarja s humanitarno dejavnostjo z namenom promocije in aktivnega razvijanja inkluzivne kulture. Glavni cilji društva so vzgoja, izobraževanje, skrb za razvoj in uspešno integracijo v organizirano izobraževanje ter širše družbeno življenje, kakor tudi uveljavljanje pravic otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami ter tudi tistih z značilnim razvojem.

Redne aktivnosti društva so:

 • organizacija inkluzivnih dogodkov ter festivalov (Mednarodni festival Igraj se z mano),
 • prilagojena športna vadba za otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami "Specialni telovaj",
 • počitniško varstvo za otroke (poletne in jesenske počitnice),
 • program Socialna vključenost (za odrasle osebe z invalidnostjo, ki so trajno nezaposljive),
 • programi individualne podpore in druženja za osebe s posebnimi potrebami, 
 • programi za podporo družinam otrok s posebnimi potrebami (Inkluzivni športni vikendi, Različnost nas bogati),
 • izvajanje prostočasnih, športnih, umetniških aktivnosti ter delavnic za različne ciljne skupine,
 • organizacija neformalnih izobraževalnih aktivnosti za prostovoljce, mladinske delavce in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju,
 • izvajanje mednarodnih projektov v okviru programov Erasmus+ ter Evropska solidarnostna enota (mladinske izmenjave, usposabljanja mladinskih delavcev, dolgoročno in kratkoročno mednarodno prostovoljstvo ...),
 • promocija inkluzivne kulture ter izvajanje promocijskih aktivnosti društva.
 • 101% prostovoljec

  101% prostovoljec je program usposabljanja prostovoljcev, ki so ga razvili v zadnjih 17. letih organizacije festivala in obfestivalskih aktivnosti "Igraj se z mano".

  Specifika njihovega dela je povezovanje in sodelovanje mladih prostovoljcev s posebnimi potrebami in prostovoljcev, ki so predstavniki večinske populacije. Udeleženci (tudi iz Centra Janeza Levca Ljubljana) so kljub oviranosti (predvsem iz naslova motnje v duševnem razvoju) dejavno vključeni, skupaj z ostalimi prostovoljci (študentje, dijaki, različni mladi) v pripravo in izvedbo festivala in spremljevalnih dogodkov Mednarodnega festivalskega leta "Igraj se z mano". 

  Mladi vključeni v program pridobijo praktična delovna znanja. Prostovoljci delujejo pod vodstvom mentorjev v manjših skupinah glede na različna interesna področja (gledališče, fotografija, šport, ustvarjalne delavnice, tehnična podpora,...). Program zastavljajo trajnostno, saj poleg usposabljanja prostovoljcev za potrebe festivala, naslavljajo tudi potrebe sorodnih organizacij, ki so izrazile interes, da bi svoje prostovoljce usposobile za delo z mladimi s posebnimi potrebami.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: januar 2023–december 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Karlovška 18, Melikova 1 in različne lokacije v MOL
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Bodimo gledališče

  Bodimo gledališče je projekt socialnega vključevanja s pomočjo gledališke umetnosti. Projekt uporablja gledališko metodologijo, natančneje metode gledališke improvizacije, da mladi z motnjo v duševnem razvoju razvijejo sposobnosti in veščine za samostojno življenje. Preko izkušenj v okviru preteklih izvedenih projektov, so spoznali kako je lahko gledališče povezujoč člen med mladimi.

  Igrivost gledaliških iger jih postavlja v situacije kjer morajo graditi zaupanje in spoštovanje, krepijo verbalno in neverbalno komunikacijo ter tkejo pomembne in trajne socialne vezi. Ta je namenjen v prvi vrsti mladim s posebnimi potrebami, posredno pa tudi drugim mladim iz Mestne občine Ljubljana (predvsem srednješolcem).

  Poleg tega, da se mladostniki neposredno preizkušajo v gledaliških tehnikah, preko programa tudi spoznavajo različne zvrsti gledališča, si ogledujejo predstave in razpravljajo o njih.

  • Ciljna skupina: 15 - 26
  • Trajanje projekta: januar 2023–december 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: VseCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Bolš-Jak

  S projektom želijo posebno pozornost nameniti mladim z manj priložnostmi - mladim z motnjami v duševnem razvoju (in drugimi kombiniranimi motnjami). Ciljna skupina projekta so mladi, ki se izobražujejo v enotah Centra Janeza Levca in/ali živijo v OE Dom CJL ter mladi, ki so vključeni v program Soc. vključenost. Gre za mlade, ki jih praviloma dodatno zaznamujejo težki družbeni konteksti (nasilje v družini, alkoholizem med starši, morebitno rejništvo). Ključno pri njihovem delu in projektu je zagotavljanje podpore mladim pri premagovanju okoliščin, v katerih so. S projektom želijo doseči, da bi mladi izkoristili svoj potencial, aktivno preživeli prosti čas, pridobili samozavest in se naučili pomembnosti sodelovanja ter da bi te vrednote prenesli na svoje vrstnike in družino. Tudi sicer velja, da ima veliko mladih težave z dostopom do kakovostnih prostočasnih dejavnosti ,pri čemer to še posebej velja za mlade s posebnimi potrebami, tako tiste, ki obiskujejo CJL in mlade, ki so vključeni v projekt Socialna vključenost. S projektom delujejo preventivno, saj mnogi med njimi že kažejo znake deviantnega vedenja, ki bi lahko privedlo do resnejših stisk, predčasne opustitve šolanja, zasvojenosti itd.

  S projektom Bolš-Jak bodo ti mladi pridobili konkretna znanja inkompetence za samostojno, kakovostno in zdravo življenje, hkrati pa bodo lahko pridobljene praktične veščine uporabili na trgu dela - s ciljno usmerjenim mentorstvom izkušenih mladinskih delavcev in vzgojiteljev.

  Skozi projekt skrbijo tudi za krepitev sodelovanja med organizacijami - javne zavode povezujejo z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami v skupno dobro mladih teh lokalnih skupnosti. Le s sodelovanjem vseh segmentov družbe lahko sprožijo procese vključevanja in sprejemanja. Projekt so zasnovali tudi zato, ker se zavedajo pomena izvajanja preventivnih dejavnosti za mlade, ki tvegajo, da bodo zašli v začaran krog stigme, izključenosti, deviantnega vedenja in nizke samozavesti. To še posebej velja za mlade z lažjo do zmerno duševno motnjo, ki jih pestijo tudi čustveno-vedenjske motnje. Mlade želijo opremiti z zavedanjem, da če se za nekaj potrudijo, lahko to dobro izpeljejo. Omogočiti jim želijo, da so vzorniki drugim, s tem ko bodo na primer vodili določene delavnice. Z izdelavo improviziranih športnih pripomočkov želijo spodbuditi splošno športno udejstvovanje. Mednarodna noto projekta bodo prispevali mednarodni prostovoljci iz Evropske solidarnostne enote, ki dodatno prispevajo k inkluziji.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: januar 2023–december 2023
  • Spletna stran projekta: www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Iz narave v naravo

  Program "Iz narave v naravo" poteka že vrsto let, zasnovali pa so ga glede na pretekle izkušnje z delom mladostnikov z lažjo in zmerno motnjo v dušenem razvoju, tokrat tiste, ki so vključeni v športne programe njihovega društva. Ugotavljajo namreč, da so ti mladostniki zaradi svojih specifik pogosto še bolj nagnjeni k različnim odvisnostim, na katere jih domače okolje ne zna/ne zmore ustrezno pripraviti. Najpogostejše oblike odvisnosti so nezdrava prehrana in pijača ter odvisnost od telefona in drugih elektronskih naprav, saj jim le-te velikokrat predstavljajo edini stimulans. Pogosto mladostniki izhajajo iz nespodbudnih okolij brez dovoljšnje podpore v smislu zadovoljevanja njihovih potreb po stabilnosti, po vzdrževanju zdravega življenjskega sloga in po vsesplošni varnosti, ki je za njihov nemoten razvoj nujno potrebna. Njihove stiske se kažejo v obliki neprilagojenega vedenja, za obvladovanje katerega starši nimajo pravega odgovora. Prav zato bodo v aktivnosti vključili tudi starše/skrbnike oziroma družine teh mladostnikov. 

  Že Zakon o zgodnji celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP; 1. člen) v svojem prvem členu navaja pomembnost celostne obravnave tako otrok kot tudi njihovih družin, saj se s tem okrepi tudi njihova zmogljivost ter spodbudi socialna vključenost celotne družine. Temu pritrjujejo tudi številne študije s tega področja in temu konceptu celostnega pristopa bodo sledili tudi oni. Dogaja se, da starši v domačem okolju ne sledijo smernicam obravnave njihovih otrok, kot se izvajajo v vrtcih/šolah, in obratno. Preko njihovih aktivnosti želijo staršem pokazati orodja in metode za spodbujanje razvoja socialnih in komunikacijskih veščin ter številne alternativne možnosti preživljanja prostega časa, ki jih bodo lahko uporabili tudi v domačem okolju. Izvajalci pa od staršev pridobijo pomembne informacije o mladostnikih, vse z namenom, da se zagotovi največja korist za mladostnike. 

  Ciljna populacija, s katero delajo, za uspešne rezultate in doseganje ciljev potrebuje praktične dejavnosti z neposredno izkušnjo. To bodo v programu storili preko mesečnih športnih udejstvovanj (plavanje, jahanje, športne vadbe, pohodi) in tabora (praktične delavnice, priprava mize za obroke, osebna higiena, bonton, spoznavanje z življenjem na kmetiji/v naravi …). Preko aktivnosti bodo spodbujali komunikacijske veščine in jih učili prilagojenega vedenja. Mladostniki bodo vključeni v različne faze aktivnosti (npr. nakup vstopnic, uporaba javnega prevoza, predpriprave na plavanje – preoblačenje, učenje pravil obnašanja na bazenu …). Na ta način bodo mladostnikom ponudili alternativne oblike preživljanja prostega časa in jim ponudili nove stimulanse (namesto k televiziji jih bodo usmerili k vodi, živalim, naravi, športu …). Poleg zgoraj omenjenih aktivnosti bodo staršem omogočili tudi posebno obliko druženja - družabništvo, kjer je v ospredju individualna podpora osebam s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Na ta način starše/skrbnike razbremenijo ter jih podpirajo v različnih življenjskih situacijah, mladostniki pa pridobijo novo izkušnjo sodelovanja/povezovanja z osebo, ki ne prihaja iz njegovega domačega okolja.

  • Ciljna skupina: 12 - 26
  • Trajanje projekta: 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana, po Sloveniji
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mednarodno festivalsko leto "Igraj se z mano"

  MEDNARODNO FESTIVALSKO LETO "Igraj se z mano" poteka v okviru Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije. Dejavnosti pa zaobjemajo veliko število sodelujočih šol, zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov, kot tudi vseh ostalih ljudi kateri se znajdejo v povezavi s posameznim dogodkom naključno. In ta množica je velika, ker se dogodki odvijajo na prestižnih in zelo "frekventnih" prostorih, kot so Prešernov trg v Ljubljani, Cankarjev dom, Park Tivoli… 

  Dogodki so posvečeni predvsem otrokom in mladostnikom s poudarkom na otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami. Širša družba je namreč, zaradi nepoznavanja teh določenih socialnih skupin prežeta s stereotipi, ki o ljudeh s posebnimi potrebami ustvarjajo mit o nesposobnosti, namesto da bi prepoznavali njihove kvalitete ter o drugačnosti namesto, da bi jih sprejeli kot podobne. Dogodki so tako namenjeni druženju vseh ljudi, ne glede na posameznikovo starost, izobrazbo in druge socialne in kulturne specifike. Nudijo priložnost za povezovanje in spoznavanje skozi skupne dejavnosti, s tem pa hkrati gradijo temelje za bolj razumevajočo in odprto družbo prihodnosti.

  • Trajanje projekta: 1. 1. 2023–31. 12. 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.igrajsezmano.eu
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kongresni trg
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Poletne igrarije

  Počitniško varstvo ''Poletne igrarije'' izhaja iz nadgradnje inkluzivnega koncepta in ideje ''Igraj se z mano''. Program je zastavljen tako, da v prvi meri otrokom in mladostnikom ponuja kakovostno in strukturirano preživljanje prostega časa. Aktivnosti so zastavljene v treh glavnih stebrih – gibanje in učenje skozi gib, likovno izražanje, kulturno-umetniško doživljanje.

  Glavni cilj te ideje je, da lahko preko neformalnega izobraževanja otrok, skozi ustvarjalne, kreativne in športne aktivnosti pride do spontanega razbijanja stereotipov in da se ob enem doseže aktivno vključevanje vseh, ki so sicer odrinjeni na obrobje – tako oseb s posebnimi potrebami kot oseb, ki so izključene na podlagi socialnega, kulturnega, etičnega ali drugega ozadja.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 31. 7.–25. 8. 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Lokacija izvajanja projekta: OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Specialni Zdravko

  Specialni Zdravko je program, s katerim želijo izboljšati zdravje oseb s posebnimi potrebami. Poudarek je na otrocih in mladostnikih z motnjo v duševnem razvoju, posredno pa tudi na njihovih starših oz. skrbnikih.

  Program je zasnovan na podlagi večletnih izkušenj dela z omenjeno populacijo in sodelovanju s centrom Janeza Levca Ljubljana in Biotehniškem izobraževalnim centrom Ljubljana. S programom želijo osebam s posebnimi potrebami na njim razumljiv način približati pomen zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti ter spremeniti njihove rutine.

  Udeležence preko delavnic spodbujajo k pripravi zdravih obrokov, skupaj obiščejo tržnico ter preko spoznavanja rekreativnih površin v lokalnem okolju spodbujajo k večji telesni dejavnosti.

  Delavnice potekajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom, varstveno – delovnih centrih in drugih specializiranih vzgojno – izobraževalnih institucijah, ki vključujejo ciljno populacijo po vsej Sloveniji. Program je vključen tudi v druge redne programe, ki jih v društvu izvajajo.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 2023–2025
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno