Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti Ljubljana

 

Poslanstvo Zavoda BOB, ki že trinajsto leto bogati svoje reference pri delu z mladimi, je zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju, zlasti tistih, ki nimajo javnega glasu ali pa se njihovega glasu ne sliši.

Na Zavodu BOB imajo večletne izkušnje z različnimi oblikami terenskega dela: dvigujejo kakovost praks mladinskega uličnega dela in naslavljajo tematiko zbiranja mladih na javnih površinah (projekt Mreža Mlada ulica), usmerjajo se v preventivne aktivnosti (projekta Tobalkovila in ČlovekINJE mobilni center), terensko delo usmerjeno v skupnost (ČlovekINJE) in oblikovanje skupnostnih prostorov na javnih površinah (LivadaLAB).

Svoje projekte in znanje širijo z organizacijo javnih dogodkov (Konferenca mladinskega uličnega dela, Nextival, Status Zero, Festival uličnega dela Streetstival) ali s sodelovanjem na relevantnih dogodkih drugih organizacij (dnevi četrtnih skupnosti, Evropski teden mobilnosti, festival nevladnih organizacij, Kolaž mladosti ...).

BOBovci v odnose z javnimi sferami vključujejo vse nivoje deležnikov organizacije ali projektnih skupin. To pomeni, da so tako za predstavitev organizacije, projektnih aktivnosti, kot za sodelovanje v razpravah, delovnih skupinah in drugod vedno prisotni strokovni sodelavci (mladi – običajno študentje, diplomanti ...) in udeleženci aktivnosti (mladi v projektnih/programskih aktivnostih in neorganizirana mladina, ki jo dosegajo s terenskim delom in mladinskim uličnim delom).

Zavod BOB je ključen deležnik tudi pri sektorskih razpravah in v različnih delovnih skupinah na nacionalnem nivoju (ACS, MJU, MDDSZ, URSM). V Svet vlade Republike Slovenije za mladino in v Svet za mlade na MOL sta bila izvoljena predstavnika Zavoda BOB, ki sta zastopala glas mladih. Zavod BOB je prepoznan in pomemben sogovornik lokalnih odločevalcev na nivoju oblikovanja sektorskih politik (mladina, NFI). V letu 2016 je bil povabljen k oblikovanju mestne strategije s področja neformalnega izobraževanja. Zavod BOB je sodeloval pri snovanju in oblikovanju Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2015 - 2024, vodil javno panelno razpravo na temo osnutka le-te, organiziral izvedbo razprav z mladimi pri oblikovanju prioritetnih področji strategije in sodeloval v končni razpravi pristojnega odbora Mestnega sveta pred sprejetjem slednje.

 • LivadaLAB - zvezde padajo

  Mnogi uspešno izvedeni dogodki na javni zeleni površini LivadaLAB (v nadaljevanju JZP LL) so jih nagovorili (analiza evalvacije projektnega leta 2018), da se kot strokovna, multidisciplinarna in v skupnostno delo usmerjena projektna skupina osredotočijo v prenos znanja na področjih načrtovanja, priprave in izvedbe dogodkov za mlade (splošna javnost) na javnih zelenih površinah MOL.

  V projektu LivadaLAB – Zvezde padajo bodo izvedli pet tematskih dogodkov na prostem, ki jih organizirajo mladi za svoje vrstnike ter na ta način prostoru, prireditvam in organizatorjem dvignili priljubljenost. Projekt je namenjen povezovanju formalnih in neformalnih skupin mladih pri organizaciji in popularizaciji njim lastnih aktivnosti (npr. kurjenje kresa s Taborniki). S tovrstno ponudbo želijo vzpostavljati pogoje za vključevanje čim večjega števila mladih, ne glede na njihov spol, etnično identiteto, spolno usmerjenost, hendikep ali drugo osebno okoliščino. Mladi, vključeni v projekt, bodo v skladu s prepoznanimi izobraževalnimi potrebami krepili kompetentnost na področju organiziranja dogodkov, kar jim dolgoročno dviguje potencial za zaposlovanje in razvoj novih produktov, tudi v turističnem sektorju.

  Projekt, ki bo v povezano ekipo vključil 12 mladih, na dogodke pa privabil vsaj 300 obiskovalcev (od tega 250 mladih) bo slonel na naslednjih ciljih:

  • povezan projektni tim mladih izvajalcev;
  • okrepljene ključne in strokovne kompetence mladih izvajalcev;
  • izvedeni dogodki;
  • upravljana in vzdrževana JZP LL po meri mladih;
  • mreženje;
  • evalvacija in načrtovanje prihodnjega dela.

  Rezultati izvedbe projekta bodo širši javnosti ponujeni v obliki:

  • otvoritveno/promocijskega dogodka (ki bo izveden na dan Pohoda ob žici);
  • dveh kulturnih dogodkov;
  • izobraževalnega dogodka in
  • dogodka po izbiri mladih.

  Promocijo dogodkov in projektnih aktivnosti bodo izvajali v spletnih medijih in na družabnih omrežjih.

  Za "živo" promocijo bodo uporabili vzpostavljeno mrežno sodelovanje v Mreži MC MOL in v Mreži mlada ulica, saj obe s svojim delom dosegata ciljne mlade in izvedli predstavitev na Areni mladih in v Kolažu mladosti. Razširjanje rezultatov bodo izvedli z objavo video predstavitve (tutorial) v spletnih medijih (YouTube …) in družabnih omrežjih (Facebook …), ki bo mladim nudil vse ključne napotke za izvedbo dogodka na JZP MOL in bo izdelan v obliko "how to" videa.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: Od februarja do decembra 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/livada/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Javna zelena površina Livada (ob Poti spomina in tovarištva)
  • Četrtna skupnost: Vič - Rudnik
  • Strošek: Brezplačno
 • Marš na(d) trg dela

  Marš na(d) trg dela je program, ki nudi brezplačno podporo in ustvarja platformo za trajnostno vključevanje in suveren vstop mladih na trg dela. Namen projekta je karierno opolnomočenje udeležencev, višanje njihovih zaposlitvenih potencialov in zaposlenosti. 
  Projekt so ustvarili in zagnali zaradi poglabljanja nesorazmerja med obstoječimi realnimi delovnimi mesti in brezposelnimi osebami. Poleg tega mladi brez relevantnih delovnih izkušenj sprejemajo delovna mesta, ki so stopnji njihove izobrazbe, znanju, veščinam, spretnostim in odnosom neustrezna in so prekarna (negotova, kratkotrajna in začasna). Skupaj z mladimi si želijo to spreminjati.

  Ustvarjen je za mlade med 15. in 29. letom, ki si želijo zaposlitve ter niso v delovnem razmerju. Sofinancirani so s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti so za udeležence brezplačne.

  Marš je sestavljen iz Kariernih zaganjalnikov, Zaposlišč, individualne podpore posameznikom ter Usposabljanj za mladinske delavce. Udeleženci Kariernega zaganjalnika si na podlagi ozaveščanja znanj, veščin, spretnosti in narave odnosov ter krepitve le-teh oblikujejo suvereno in sebi lastno predstavitev potencialnim zaposlovalcem. Na organizirani predstavitvi zaposlovalcev dobijo priložnost za pozitivno povratno informacijo, osebno srečanje – dialog in izenačitev razmerja moči med akterjema.

  Zaposlovalcem je tako predstavljen širši nabor sposobnosti mladih, ki jim lahko omogočijo razvoj tudi v smereh, ki presegajo ozke poklicne (panožne) usmeritve. Udeleženci usposabljanja za mladinske delavce pridobijo potrebne kompetence in podporo pri prenosu primera prakse v lokalno okolje, ki jim že lahko nudi potencialno zaposlitev.

  S projektom želimo zaposlovalcem in širši javnosti dokazati, da današnji mladi predstavljajo osnovo za razvoj družbe, pozitivne potrditve pa vodijo v višanje njihovega interesa za vključevanje v družbene procese na vseh nivojih.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 7. 2016–31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/mars-nad-trg-dela/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova ulica 15 in Trg OF 10, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinski center Bob

  Mladinski center Bob je "hiša, park ali kombi", ki ga sooblikujejo in odgovarja aktualnim potrebam mladih, ki sodelujejo v projektnem delu v vrstniških (ali drugih) skupinah in/ali v drugih oblikah celostne obravnave mladega posameznika.

   

  Vsak dan med 11.00 in 16.00 uro poteka ODPRTI BOB: na voljo je prostor za druženje, ustvarjanje ali preprosto »henganje«, dva računalnika in internet. ODPRTI BOB je namenjen zagotavljanju prostora za druženje, ustvarjanje in promocijo, pridobivanje informacij, dostopa do opreme in storitev. Je poziv mladim k samo-organizaciji.

   

  Od 16.00 do 21.00 ure (z izjemo četrtka, ko program poteka od 13.00 do 18.00 in sobote, ko so zaprti) potekajo programske aktivnosti Mladinskega centra Bob, ki so se oblikovale na pobudo mladih. Program mladinskega centra je okvirno zasnovan in v vsakem trenutku potrebuje svežino in soustvarjanje. Veliko se dogaja in najboljši vtis dobiš, če jih obiščeš na Robbovi 15.

   

  Več o aktualnem dogajanju je objavljeno na Instagramu (https://www.instagram.com/zavodbob/), v FB skupini Mladinski center Bob (https://www.facebook.com/groups/828735447282468/) ter na spletni strani (http://www.zavod-bob.si/o-nas/kdaj-delamo/).

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/zikdbob/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova ulica 15, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: BežigradVse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinski center Ulca

  ULCA - slabih sto kvadratov svobode! V podhodu glavne železniške postaje je doma hip hop kultura. ULCA je prostor za mlade, prostor izražanja in soustvarjanja, prostor samouresničevanja in prostor za razvoj kritične misli. Odkrivajo potenciale mladih umetnikov in jim dajejo zagon s široko paleto lokalnih in mednarodnih programov ter informacijsko in infrastrukturno podporo.

  Programske aktivnosti ali pet elementov ULCE:

  1. ULIČNA ŠOLA (Break - Graffiti - DJ - MC) povezuje ljudi, ki se zanimajo za hip hop kulturo in želijo prispevati k razvoju te kulture in njenih posameznih elementov. Z Ulično šolo spodbujajo mlade k umetniškemu izražanju.
  2. ODPRTA ULCA deluje vsak dan med tednom, ko je v ULCI na voljo mladinski delavec po sledečem urniku: ob ponedeljkih in petkih od 13.00 do 16.00 ure ter od torka do četrtka od 18.30 do 21.30.
  3. PROJEKTNA ULCA so aktivnosti v različnih projektih (načrtovanje, izvajanje aktivnosti, evalviranje) na lokalni in mednarodni ravni. Spodbujajo nastanek in izpeljavo projektnih idej ter projektno učenje mladih.
  4. ULIČNI DOGODKI so pester nabor aktivnosti na različnih področjih:
   • kultura: festivali, večeri video-projekcij, razstave, predstave, DJ večeri;
   • izobraževanje in informiranje: predstavitve, predavanja;
   • ozaveščanje in aktivna udeležba mladih: okrogle mize, diskusije;
   • drugo: Funky Flea Market, zabave, druženja.

  5. STRANSKA ULCA so delavnice in dogodki, ki so namenjeni širši javnosti, a zaradi svoje narave potekajo v zaključenih skupinah ali pa zahtevajo vnaprejšnjo prijavo oz. potrditev udeležbe. Nudijo logistično podporo organizacijam v mladinskem sektorju in organizacijam, ki pripravljajo in izvajajo aktivnosti z mladimi in za mlade, četudi delujejo primarno v drugih sektorjih, ter formalno neorganiziranim skupinam mladih in posameznikom.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://ulca.si/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg OF 10, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinsko za lajf

  Mlade bodo vključevali preko animacije/predstavitve v različnih institucijah (srednje šole, fakultete), na dogodkih, kjer se mladi že družijo ali zadržujejo (npr. Arena mladih, Karierni teden, Kolaž mladosti,...) in na javnih površinah, kjer v okviru drugih projektov izvajajo mladinsko ulično delo.

  S projektom Mladinsko za lajf bodo mladi dobili (prvo) izkušnjo mladinskega dela in spoznali kaj vse lahko znotraj njega uresničijo in pridobijo. Obenem želijo doseči večjo prepoznavnost mladinskega dela kot učinkovitega načina podpore mladim pri osebnostnem razvoju, socialnem in ekonomskem osamosvajanju ter vključevanju v družbo. S tem širijo zavedanje, da je mladinsko delo okolje, ki omogoča pridobivanje izkušenj, ki nam koristijo tudi kasneje v življenju. Kljub razvoju mladinskega sektorja, ki smo mu priča v zadnjih letih (povečano financiranje, NPK, lokalna "Strategija za mlade" …), zaznavajo visok delež mladih, ki še nimajo izkušnje z mladinskim delom ali pa le-te nimajo ozaveščene. Posledično mladi ne vedo na katerih področjih jih lahko mladinsko delo podpira (socialne veščine, osebnostni razvoj ...), oz. kako lahko realizirajo svoj potencial znotraj mladinskega sektorja (uresničevanje lastnih idej/projektov, strokovna rast ...). V sektorju nimamo vzpostavljenega celostnega sistema, ki bi mlade podprl pri vključevanju v dejavnosti in/ali strokovnem udejstvovanju, posledično so prepuščeni naključju ali samoiniciativnosti.

  S projektom bodo naslavljali izpostavljene izzive z naslednjimi aktivnostmi:

  • Pet predstavitev mladinskega dela na relevantnih dogodkih in v prostorih, kjer se mladi družijo ali zadržujejo. Tako bo 150 mladih razumelo bit mladinskega dela in bo informiranih o različnih projektih in organizacijah v sektorju.
  • Tri-dnevna izkustvena delavnica spoznavanja srčike mladinskega dela na kateri bo 20 mladih pridobilo izkušnjo z mladinskim delom in reflektiralo kakšen doprinos ima le-to za njihovo življenje;
  • Izobraževanje za mladinsko delo (v obsegu 30 ur) kjer bo 20 mladih razvilo kompetence za izvajanje kakovostnega mladinskega dela;
  • Individualna podpora 10 mladim za vključevanje v organizacije mladinskega sektorja glede na izražen interes; Širjenje projektnih učinkov s štirimi prispevki po zaključenih vsebinskih sklopih in člankom ob koncu projektnih aktivnosti.

  V projektu bodo naslavljali dve ciljni skupini:

  • Širšo populacijo mladih, ki še ni izkusila aktivnosti mladinskega dela ali tega nima ozaveščenega (predstavitev in izkustvena delavnica mladinskega dela);
  • Mlade, ki se želijo udejstvovati v mladinskem sektorju (izobraževanje in individualna podpora za mladinsko delo).

   V projektu sodelujejo koordinatorji vsebinskih mrež MOL in Javni zavod Mladi zmaji (raznolikost praks in ciljnih skupin).

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: od marca do decembra 2019
  • Spletna stran projekta: www.zavod-bob.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: /
 • Vse ali nič - Activate your story

  Projekt 'Vse ali nič' izvajajo od l. 2013 z namenom emancipacije mladih pri reševanju vsakodnevnih stisk in dati glas tistim, katerih glasu se v javnosti ne sliši. Temelji na načelih gledališke pedagogike, pedagogike zatiranih in gledališča zatiranih.

  Spričo aktualnega dogajanja na področju migracij bodo v l. 2019 izvajali aktivnosti s skupino prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev, lokalnih mladih in mednarodnih prostovoljcev. Naslavljali bodo tematike, vezane na različna kulturna okolja, iz katerih prihajajo udeleženci, na njihove osebne zgodbe, vzroke za migracije, pojavnost in posledice sovražnega govora itd. ter z uporabo zakonodajnega gledališča iskali sistemske rešitve za izpostavljeno problematiko.

  V projektu načrtujejo aktivnosti:

  • tedenske gledališke delavnice s ciljno skupino mladih iz različnih kulturnih okolij;
  • izvedbo štirih forumskih predstav (predstavitev vsebin v javnem prostoru, diskusije o izpostavljeni problematiki, iskanje sistemskih rešitev);
  • zaključno prireditev z udeleženci.

  Metodologija omogoča aktivno participacijo tudi udeležencem, ki se soočajo z jezikovnimi ovirami. Tako bodo spodbujali dialog med udeleženci o izzivih in težavah, s katerimi se soočajo ter se bolj intenzivno osredotočali na tematike, ki jih bodo prepoznali kot najbolj relevatne zanje. Tako bodo nastopili kot soavtorji vsebin in izvedbe končne produkcije.

  Glavni namen je vzpostaviti varno okolje za tvorjenje stika med mladimi iz različnih etničnih in kulturnih okolij, jih senzibilizirati za razumevanje različnih življenjskih situacij in težav, s katerimi se soočajo še posebej mladi iz marginaliziranih družbenih skupin z manj priložnostmi, ter med njimi spodbujati sodelovanje, solidarnost in dialog.

  Preko ustvarjalnega druženja na delavnicah, procesa produkcije in forumskih predstav gledališča zatiranih bi radi pripomogli k razbijanju stereotipov in predsodkov lokalnih mladih o priseljencih in beguncih ter pripomogli k njihovem vključevanju v lokalno okolje. Z rednim srečevanjem in sodelovanjem v aktivnostih bodo udeležencem zagotovili možnost povezovanja in navezovanja dolgotrajnih stikov.

  Gledališke delavnice potekajo po fazah:

  1. delo na skupini: spoznavanje, varnost, sproščanje, skupinska dinamika;
  2. delo na socialno-integrativnem gledališču: ustvarjalnost, improvizacija, raziskovanje prostora, medosebnih odnosov, delo na sebi in s seboj, delo z gibom, glasom;
  3. delo na produkciji;
  4. reflektiranje: samoreflektiranje, reflektiranje skupine, reševanje konfliktov.
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019–31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: www.zavod-bob.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom, Vikend, Kadarkoli, Popoldan, Dopoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Projekt poteka na različnih lokacijah in v različnih kontekstih (mladinski centri, fakultete Univerze v Ljubljani, javni prostori, prireditveni prostori, mednarodna srečanja …), kar omogoča vključevanje raznolike skupine mladih.
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno