Mirujoči promet

Parkiranje osebnih vozil, avtobusov in avtodomov

S parkirno politiko prednostno zagotavljamo parkirna mesta v okolici zdravstvenih, oskrbnih, izobraževalnih in drugih javnih storitev, medtem ko ga v strogem mestnem središču omejujemo. Dosedanja praksa kaže, da se določen red mirujočega prometa vzpostavi pri uvedbi plačljivega prometnega režima, ki ga usklajujemo s pristojno Četrtno skupnostjo in številnimi drugimi deležniki.  Parkiranje v Ljubljani je urejeno po conah. Spodbujamo predvsem uporabo parkirišč po sistemu P+R. Plačilo parkirnine omogočamo z enotno mestno kartico Urbana, storitve Urbana SMS-parkiranje ali prek mobilne aplikacije Urbana. Trenutno je v Ljubljani pet P+R, in sicer:

 • P+R Dolgi most
 • P+R Barje
 • P+R Stožice
 • P+R Studenec
 • P+R Ježica

Parkiranje turističnih avtobusov v Ljubljani je urejeno na enajstih parkiriščih. Točne lokacije si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Več o parkiranju na območju časovno omejenega parkiranja, cenah parkirnine, lokacijah parkirišč in parkiriščih P+R ter parkirnih mestih za motoriste, turistične avtobuse, avtodome in tovorna vozila je na voljo na spletni strani upravljavca parkirišč – Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o..

Parkiranje tovornih vozil

Parkirišče za tovorna vozila Ježica se nahaja na obrobju mesta Ljubljane. Iz smeri Ljubljana - center greste po Dunajski cesti in vozite v smeri Črnuč, do križišča za železniškim prehodom, iz katerega zavijete na obvozno cesto (Nemško cesto) in 100 m naprej se na levi nahaja parkirišče Ježica, ki je varovano in ima 91 parkirnih mest. Delovni čas parkirišča je 24 ur/dnevno.

Informacijo o ceni parkiranja na parkirišču za tovorna vozila Ježica dobite na naslednji povezavi.

Parkirna mesta za motoriste

 • 9 parkirnih mest na Levstikovem trgu,
 • 8 parkirnih mest na Beethovnovi ulici,
 • 6 parkirnih mest na Cankarjevi,
 • 2 parkirni mesti na Miklošičevi cesti,
 • 7 parkirnih mest na Vodnikovem trgu,
 • 7 parkirnih mest na Gosposki ulici,
 • 10 parkirnih mest na Vegovi ulici,
 • 10 parkirnih mest na Grubarjevem nabrežju,
 • 8 parkirnih mest na Bregu,
 • 7 parkirnih mest na Adamič-Lundrovem nabrežju,
 • 7 parkirnih mest na parkirišču Trg mladinskih delovnih brigad,
 • 2 parkirni mesti na parkirišču Trg prekomorskih brigad in
 • 2 parkirni mesti v parkirni hiši Kozolec

Parkiranje in prihod na prireditve

Da bi zmanjšali prometne konice in onesnaženost, v času vseh večjih prireditev, podjetje Ljubljanski potniški promet za obiskovalce prireditev zagotavlja brezplačen prevoz. Na prireditev, ki bo potekala v Stožicah ali v hali Tivoli, se lahko 3 ure pred prireditvijo in 3 ure po končani prireditvi z vstopnico prireditve, ki mora biti ustrezno opremljena z logotipom LPP, zapeljete z mestnim avtobusom brezplačno. 

V območju Centra Stožice je v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice 1.998 parkirnih mest, ki so obiskovalcem dve uri pred in uro po prireditvi na voljo brezplačno.

Izrabljena in zapuščena vozila

Izrabljeno motorno vozilo je nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz uredbe, ki ureja ravnanje z odpadki. Izrabljeno motorno vozilo je lastnik dolžan dostaviti do prevzemnega mesta ali v center za obdelavo izrabljenih motornih vozil, kjer z osebnim dokumentom in prometnim dovoljenjem izkaže lastništvo in prejme potrdilo o razgradnji. S 1. decembrom 2005 zadnjemu lastniku vozila ni več treba plačati storitve razgradnje izrabljenega motornega vozila. »Stara bremena« so izrabljena motorna vozila, ki so bila odjavljena iz prometa v času pred 1. majem 2004, za katera ni mogoče ugotoviti ali določiti zadnjega lastnika in so zavržena na privatnih ali javnih površinah ali so nedovoljeno odložena v naravi. Po 1. maju 2005 mora za odstranitev in ekološko razgradnjo izrabljenih vozil poskrbeti lastnik zemljišča, na katerem je vozilo.

Za zapuščeno vozilo velja vozilo, ki je nerabno oz. zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oz. ni skladiščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili. Nadzor nad zapuščenimi vozili izvajajo mestni redarji MOL, ki na zapuščeno vozilo po prijavi ali uradni dolžnosti nalepijo pisno obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti. Če je po osmih dneh vozilo še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na varovan prostor in hkrati ugotavlja lastnika vozila. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila. Zapuščeno vozilo se hrani na varovanem prostoru največ 60 dni od dneva, ko je bilo pripeljano. V tem času mestni redar pozove lastnika vozila, da poravna vse stroške odvoza in hrambe vozila ter ga odpelje. Če po preteku 60 dnevnega roka lastnik vozila ne odjavi, se šteje, da je vozilo brez lastnika. Lastninsko pravico na vozilu pridobi Mestna občina Ljubljana, ki občasno organizira javno prodajo zapuščenih vozil.