Ljubljana - moje mesto

O programu LMM

Začetek izvajanja programa Ljubljana - moje mesto, obnov stavbnih lupin, sega v leto 1989 oziroma v obdobje priprav na Svetovni kongres oblikovalcev ICSID, ki je leta 1991 potekal v Ljubljani. Mestna vlada je takrat sklenila, da namesto za običajni blišč ob tovrstnih prireditvah denar raje prispeva za urejenost mesta. V osemdesetih letih je v Ljubljani sicer že bilo obnovljenih nekaj stavb. Pripravljeni so bili tudi načrti za revitalizacijo enega izmed območij Stare Ljubljane, vendar je celovita prenova zaradi družbenih sprememb in denacionalizacije, ukinitve sistemskih virov financiranja ter visoke cene prenove zastala.

Program "Ljubljana - moje mesto" smo torej zasnovali vzporedno s prenovo. V njej Mestna občina Ljubljana sodeluje le pri obnovi pročelij in streh, sicer pa MOL hkrati tudi celovito ureja javne površine in jih z odstranjevanjem arhitektonskih in komunikacijskih ovir prilagaja za gibanje invalidov. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih strateških ciljev Ljubljane. Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se samozavest prebivalstva in ozaveščenost o pomenu kulturne dediščine. Z obnavljanjem pročelij in streh, urejanjem odprtega mestnega prostora – trgov, ulic in nabrežij ter odpravljanjem arhitekturnih ovir sledi mesto Ljubljana razvojnim tokovom razvitih evropskih mest.

Mesto postaja namreč z večjo stopnjo urejenosti – ne le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost. V naših razmerah pa se razen tega z obnavljanjem mesta pri prebivalcih izostri velikokrat pozabljeni čut urejenosti okolja in prostora, pri ljudeh pa raste tudi ozaveščenost o pomenu in vrednotah kulturne in naravne dediščine. 

Cilji

Urejenost zunanje podobe je eden pomembnih ciljev mesta Ljubljane. Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin izboljšujemo javno podobo mesta in dvigujemo kakovost življenja v njem. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča celovitejši gospodarski razvoj, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov v mestu in v njegovi poslovni zanimivosti.

Merila

Merila za uvrstitev stavb na javnih razpisih  MOL v program obnove stavbnih lupin v okviru programa »Ljubljana - moje mesto« so naslednji:

  • pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti,
  • pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje,
  • lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov),
  • pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto), dotrajanost stavbe, investicijska zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb).

Sistem financiranja

Izhodišče za oceno potrebnih sredstev je realizacija obnove stavb ter stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih razpisih. MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 do 50 odstotkov, in sicer:

  • pri stavbah, ki so razglašene za arhitekturni spomenik: 50 odstotkov,
  • pri stavbah, ki se nahajajo v območjih, razglašenih za kulturni spomenik, ter pri stavbah, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine uradno predlagal za razglasitev za arhitekturni spomenik: 33 odstotkov,
  • pri drugih stavbah, ki se uvrstijo v program »Ljubljana - moje mesto« na podlagi splošnih kriterijev: 25 odstotkov.

Pri investicijsko zahtevnejših stavbah omeji Mestna občina Ljubljana višino sofinanciranja z maksimalnim deležem sofinanciranja (ne glede na navedene procente sofinanciranja). Izvajalci del se izberejo skladno z določili Zakona o javnem naročanju s sodelovanjem predstavnikov lastnikov na javnih razpisih.

Program vodi Komisija za vodenje in izvajanje projekta Ljubljana - moje mesto, obnove stavbnih lupin. 
Izvajanje posameznih nalog kot javnih naročil vodita Služba za javna naročila in Komisija za izvajanje javnih naročil v okviru programa Ljubljana - moje mesto.