Zrak

Varovanje zraka ena od prvih okoljskih tem

Zrak je pomemben biotski in okoljski dejavnik danes in je bil že od nekdaj. Ljubljanski zrak omenjajo različni pisci v sedemnajstem stoletju, celo Valvasor v svoji Slavi Vojvodine Kranjske. Kotlinska lega Ljubljane je vzrok za izrazito neprevetrenost mesta, kar se odraža tudi na kvaliteti zraka. V preteklosti je zaradi tega zlasti ob dolgotrajnih zimskih inverzijah v zimskem delu leta prihajalo do hude onesnaženosti zraka. Zato je bilo varovanje zraka ena od prvih velikih okoljskih tem v Ljubljani.

Kakovost zraka

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kvaliteto zraka preko lastne merilne postaje, ki je bila v septembru 2001 postavljena na ploščad pred Figovcem v samem mestnem središču. V novembru 2009 smo jo preselili na stalno lokacijo meritev ob križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kvaliteto zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Od leta 2006 neprekinjeno merimo tudi onesnaženost zraka z delci PM10.

Mobilni portal s celovitimi informacijami o kakovosti zraka

Leta 2009 smo skupaj z javnim podjetjem Energetika Ljubljana vzpostavili mobilni portal m.te-tol.si, na katerem lahko uporabniki pametnih mobilnih telefonov poleg meritev izpustov iz enote TE-TOL spremljajo tudi dejanski vpliv njenega obratovanja na kakovost zraka v Ljubljani. Leta 2010 je mobilni portal prejel svetovno nagrado World Summit Award Mobile, in sicer kot najboljša družbeno-odgovorna praksa s področja mobilnih vsebin na svetu. V letu 2017 je bil portal nadgrajen še z aplikacijo za brezplačno SMS obveščanje o delih na omrežjih Energetike Ljubljana. 

Ocena emisij v zrak

Oceno rabe energentov na območju MOL spremljamo že od leta 1994. V sklopu naloge izdelujemo tudi emisijsko bilanco, ki temelji na podatkih o rabi energentov po posameznih sektorjih: pretvorniki energije, industrija, promet, ostala široka raba in od leta 2012 še kmetijstvo in odpadki.