Stanje okolja

Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda ter z nekaj več kot 280.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center. Dodaten vpliv na okolje ima tudi njena lega na tranzitnih koridorjih in visok delež dnevnih migrantov (okoli 120.000 ljudi iz sosednjih občin dnevno).

Spremljanje stanja okolja je zato predpogoj za načrtovanje in zagotavljanje zdravega bivanjskega okolja za prebivalce mestne občine.  

Zrak

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Izdelujemo tudi emisijsko bilanco, ki temelji na podatkih o rabi energentov po posameznih sektorjih.

Preberite več

Podzemna in površinska voda

Spremljamo kakovost podzemne vode Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, ki sta glavna vira pitne vode za mesto Ljubljana. Spremljamo pa tudi kakovost površinske vode na mestih, ki se uporabljajo za kopanje, niso pa opredeljena kot naravna kopališča.

Preberite več

Naravno okolje

Spremljamo biotsko raznovrstnost in pripravljamo pravne podlage za njeno zavarovanje.

Preberite več

Tla

Spremljamo onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v MOL. Analizirali smo tudi stanje gozdnih tal.

Preberite več

Nelegalna odlagališča odpadkov

Z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo nelegalno odložene gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo azbest.

Preberite več

Hrup

Mestna občina Ljubljana je aglomeracija z več kot 250.000 prebivalci, zato je po Direktivi 2002/49/EC potrebno zanjo izdelati strateško karto hrupa.

Preberite več