Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2011

Zaključen: 1. 4. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 1. 4. 2011

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za programe razvoja podeželja na območju MOL za naslednje vrste pomoči in namene:

1. POMOČI PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)

1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4.člen Uredbe komisije (ES) št.
1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.

1.1.2. Investicije v živinorejsko proizvodnjo
1.1.2.a) nakup materiala in opreme za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov;
1.1.2.b) nakup opreme hlevov
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi,
itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za namene izpolnjevanja standarda nitratne direktive;
1.1.2.d) postavitev pašnika.

1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj,
svinjak, čebelnjak, sušilnica sadja, sušilnica za lan, itd.), če naložba ne povzroči povečanje
proizvodne zmogljivosti kmetije.

1.3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št
1857/2006)
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti
za potrebe kmetij;
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti sadja;
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin (integrirana in eko pridelava) ;
1.3.4. Razvoj podjetniških idej na podeželju;
1.3.5. Dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju;

2. POMOČI DE MINIMIS (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006)

2.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
2.1.1.a) Predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa, itd...
2.1.1.b) Neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih
gospodarstev

2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006)
2.2.1. Turizem na kmetiji

2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

ROKA ZA PREDLOŽITEV VLOG

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana in sicer za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju vključno do 24. januarja 2011 (datum žiga pošte).

Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih vključno do 1. aprila 2011 (datum žiga pošte).

 

Obrazci

Razpisne datoteke