Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL Oddelek za zdravje in socialno varstvo izvaja naslednje naloge:

 • Opravlja naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter naloge določanja in zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni in naloge na področju socialnega varstva, ki so v pristojnosti MOL.
 • Pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva in varovanja zdravja.
 • Pripravlja in izvaja javne razpise za sofinanciranje  programov varovanja zdravja in socialno varstvenih dopolnilnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov.
 • Zagotavlja in subvencionira javno službo storitve pomoč družini na domu.
 • Vodi postopke podeljevanja koncesij za storitev pomoč družini na domu.
 • Zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialnovarstvenih zavodih za osebe, ki so deloma ali v celoti oproščene plačila.
 • Opravlja naloge v zvezi dodeljevanjem denarne pomoči MOL.
 • Vodi postopke podeljevanja koncesij za osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost.
 • Zagotavlja mrliško pregledne službe na svojem območju.

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za zdravje
 • Odsek za socialno varstvo
Več o organizacijskih enotah Oddelka za zdravje in socialno varstvo