Podeljujemo priznanja

Naziv častni meščan

Naziv častni meščan je najvišje priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. Kriteriji za podelitev naziva častni meščan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovanje ali skrb za blaginjo v MOL ali promocijo MOL. Letno se lahko podelita največ dva naziva častni meščan.

Seznam častnih meščank in meščanov Ljubljane

Nagrada glavnega mesta Ljubljana

Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga prejmejo posamezniki, izjemoma pa lahko tudi skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Kriteriji za podelitev nagrade so: pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.
Vsako leto se lahko podeli največ pet nagrad glavnega mesta Ljubljana.

Seznam prejemnikov nagrad mesta Ljubljane

Plaketa glavnega mesta Ljubljana

Plaketo glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo:

  • posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL
  • posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL
  • posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnosti razvoj MOL
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL

Vsako leto se lahko podeli največ sedem plaket glavnega mesta Ljubljana, od tega največ dve za donatorstvo.

Seznam prejemnikov plaket glavnega mesta Ljubljana