10. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 19. 4. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

 1. Potrditev zapisnikov 19. in 20. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva Častna meščanka glavnega mesta Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2004
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2004
 5. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
  b) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko
  c) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
  č) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana
  d) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih   pogojih za del planske celote M8 Polje - Vevče - Kašelj
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih   pogojih za plansko celoto Š1 Šiška
 9. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/7 Zgornja Šiška -   kare 25 A
 10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 Viator
 11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 - Šiška, za območje urejanja ŠS 1/5, morfološka enota1C/2

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik