14. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 10. 3. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 13. seje in 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanje in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. Predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o.
 6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 s predlogom za hitri postopek
 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest s predlogom za hitri postopek
 9. Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic
 10. Predlog Odloka o avtotaksi prevozih
 11. a) Predlog Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti
  b) Predlog Odredbe o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah
  c) Predlog Odredbe o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah
  d) Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce
  e) Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce
  f) Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa
 12. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
 13. Predlog Sklepa o spojitvi javnih zavodov Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnice Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice
 14. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana
 15. Predlog Sklepa o subvenciji cene storitve pomoč družini na domu in varovanja na daljavo

Sprejeti dnevni red

Zapisnik