17. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 7. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 15. in 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Obvezne razlage določb Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr. in 43/11 – ZKZ-C)

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-388

 8. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

 10. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

 13. Predlog Sklepa o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2012/2013

 14. Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje

 15. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti

 17. Predlog Sklepa o cenah storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti

 18. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov

 19. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik