17. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, 27. 6. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Avtentične razlage določb 10. člena (tretji odstavek pod naslovom »Prostorska enota P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil«) v povezavi s karto 4.5 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 8. Predlog Akcijskega načrta »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2015 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 14. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 17. Predlog Odloka o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

 18. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 19. Predlog Odloka o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik