2. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 12. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana

 6. Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Poročilo o poslovanju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 10. Predlog Sklepa o redni likvidaciji javnega zavoda Keramični in lončarski center

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa o kritju stroškov izvajanja programa za predšolske otroke

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2009

 13. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu novih poslovnih prostorov za dežurno lekarno

 14. Predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2765/2, 2765/3, 2765/4, 2771/2 in 2778/2 vse k.o. Kašelj

 16. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik