22. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 14. 1. 2013 / 15:30

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Mestnega sveta MOL.

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt

 7. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Žale d.o.o., za leto 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sprememb Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. a) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2013 b) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2014

 12. a) Predlog Odloka o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana b) Predlog Odloka o določitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Zapisnik