26. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 13. 5. 2013 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2013 do 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Načrta trajnostne mobilnosti-Strategije elektromobilnosti v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2458/13 in 2458/14, obe k.o. 1770 – Kašelj

 8. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Zapisnik