3. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 20. 3. 2023 / 15:30

Ugotovitveni sklep

Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata.

Glasovanje

 

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 6. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 iz naslova povečanega obsega dela

 7. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembi in dopolnitvi Statuta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci in Vrtca Vodmat iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023

 9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban

 10. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2023

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 65 Fakultete ob Biotehniškem središču

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja urejanja ŠP 4/1-1-Avtotehna (za F30a)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (za del prostorske enote P2)

 16. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora RŽ-155

 17. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 484 Cesta v Sadinjo vas

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik