3. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, 5. 3. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 1. izredne in 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Sklepa o vzpostavitvi stavbne pravice po 271. členu Stvarnopravnega zakonika
 5. Osnutek Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL
 6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 8. Predlog Sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Ljubljana
 9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
 10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 11. Predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2007 1
 12. Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana
 13. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana
 14. Delovni Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 15. Pravni pregled akta, kadar predlagatelj akta ni župan
 16. Izgradnja kompleksa Šumi, operativni sklepi za zaščito javnega interesa

Sprejeti dnevni red

Zapisnik