30. seja Mestnega sveta MOL

Mestne hiša, Mestni trg 1, 14. 3. 2022 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

  Glasovanje

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 6. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 680/5, parc. št. 696/2, parc. št. 696/3, parc. št. 696/5, parc. št. 696/6, parc. št. 707/3, parc. št. 722/2, parc. št. 723/4, parc. št. 724/3, parc. št. 747/8, parc. št. 747/7, parc. št. 783/3, parc. št. 752/7, parc. št. 1213/9, parc. št. 1240/4, parc. št. 1240/8 in parc. št. 1240/10, vse k. o. 1730 Moste

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Osnutek Odloka o poimenovanju parkov in popravkov opisov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 Brnčičeva jug

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 266 Tacen – zahod – severni del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (UMIK)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik