34. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 14. 12. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog Obvezne razlage Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05, 4/06, 57/06 in 122/07)

 5. Predlog Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj (Uradni list RS, št. 27/95)

 6. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 7. Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za Izvedbo projekta Center sodobnih umetnosti - Rog

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnine Mestne občine Ljubljana – poslovne stavbe v deležu do 951/1000, na naslovu Mestni trg 15, 1000 Ljubljana

 9. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana - parc. št. 1053, 1054, 1092, 1093/1, 1093/2, 1095/1 in 1095/2, vse k.o. Slape

 10. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (umik)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik