6. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 5. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska - Vodovodna del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Osnutek Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2013 do 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2015 do 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa v zvezi z razdrtjem Pogodbe o vzpostavitvi javno zasebnega-partnerstva za izvedbo projekta parkirno garažne hiše PGH Kozolec II

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020

Sprejeti dnevni red

Zapisnik