9. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 26. 9. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 7. in 8. seje ter 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj – del

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana

 8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Osnutek Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 12. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov na naslovu Cesta v Mestni log 90, Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o ukrepih za odpravo neskladnosti ustanovitve družbe LL Grosist d.o.o. z Zakonom o javnih financah

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana

 15. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 16. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 17. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center«

  Umik točke iz dnevnega reda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 18. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Športni park Črnuče«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 19. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011 v obdobju od 1. julija 2010 do 30. junija 2011

 20. Osnutek Odloka o razglasitvi ruske dače v Zgornjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik