9. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 29. 3. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

 1. Potrditev zapisnikov 16., 17. in 18. izredne seje ter 7. in 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004
  b) Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2004 |tabela|
  c) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2004
 5. Obravnava gradiva za Skupščino Holdinga Ljubljana d.o.o.
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 7. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov
 8. Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
 9. a)Predlog Sklepa o prenehanju in začetku likvidacije družbe Holding Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji (s pogojnim predlogom Spremembe družbene pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljane, družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.)
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika, d.o.o.
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o.
  č) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Parkirišča, d.o.o.
  d) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
  e) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga, d.o.o.
  f) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
  g) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Žale, d.o.o.
 10. Osnutek Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana z pospeševanje gospodarskih javnih služb

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik